maandag, 18 maart 2013 14:08

Wat is kort verzuimverlof?

Kort verzuimverlof lijkt sterk op calamiteitenverlof. Het moet niet worden verward met kortdurend
zorgverlof. Meestal wordt kort verzuimverlof gebruikt voor meer voorzienbaar verlof, zoals
een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting, waarvan de vervulling
niet in vrije tijd kan plaatsvinden of de uitoefening van het actief kiesrecht

Gepubliceerd in Werk en verlof
maandag, 18 maart 2013 14:08

Wat is calamiteitenverlof?

U heeft recht op calamiteitenverlof indien sprake is van een onvoorziene omstandigheid die het noodzakelijk maakt dat u onmiddellijk verlof moet opnemen. Tijdens dit verlof heeft u in beginsel recht op doorbetaling van uw salaris. Het verlof kan worden opgenomen wegens:
- zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals bevalling van de echtgenote of partner,
- overlijden van zeer naaste verwanten,
- plotselinge ziekte van een familielid,
- een ernstige lekkage;
- andere onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijk verlof noodzakelijk maakt. In de wet zijn deze omstandigheden niet uitputtend benoemd.
De duur van het verlof is beperkt tot de duur die nodig is voor het treffen van maatregelen. Bijvoorbeeld bij lekkage is de duur van het verlof beperkt tot het aantal uren dat nodig is om de lekkage te (laten) verhelpen. Het verlof duurt niet automatisch de hele dag.

Gepubliceerd in Werk en verlof
maandag, 18 maart 2013 14:08

Is ouderschapsverlof altijd onbetaald?

De wettelijke ouderschapsverlofregeling geeft geen aanspraak op doorbetaling van salaris. In de cao kan een afspraak zijn gemaakt over (gedeeltelijke) loondoorbetaling bij ouderschapsverlof. Daarnaast kunt u gebruik maken van een heffingskorting, waarbij u tot maximaal 50% van het minimumloon kunt terugkrijgen over de uren van het ouderschapsverlof.

Gepubliceerd in Werk en verlof
maandag, 18 maart 2013 14:08

Hoe lang duurt ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Bij een voltijds dienstverband is de duur van het verlof dus 26 weken. Uitgangspunt is dat het verlof in een aaneengesloten periode van 12 maanden wordt opgenomen, waarbij per week maximaal de helft van het verlof wordt opgenomen.

Mag ik het ouderschapsverlof op een andere manier opnemen? Werk en prive
De wet maakt het mogelijk om in overleg met de werkgever het ouderschapsverlof te verdelen over maximaal 6 niet aaneengesloten perioden van minimaal een maand fulltime verlof. Resterende aanspraken kunt u zelfs meenemen naar een nieuwe werkgever.

Ook is het mogelijk het verlof in overleg met de werkgever over een langere – aaneengesloten - periode te spreiden, dan wel meer uren verlof op te nemen per week. In het eerste geval heeft u over een langere periode dan een half jaar verlof, zij het gedurende minder uren per week. In het laatste geval wordt vanzelfsprekend de verlofperiode van een half jaar bekort.

De werkgever kan genoemde alternatieve wijzen van opname enkel afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich verzet tegen de door u gewenste vorm van opname van het verlof.

Gepubliceerd in Werk en verlof

Uw voornemen tot het opnemen van ouderschapsverlof dient u, in verband met de planning door uw werkgever, ten minste twee maanden vóór de aanvang van het ouderschapsverlof schriftelijk bij uw werkgever aan te vragen. De werkgever kan u het verlof niet weigeren.

Gepubliceerd in Werk en verlof

U hebt recht op ouderschapsverlof indien u ten minste één jaar in dienst bent van dezelfde
werkgever. Zowel mannen als vrouwen kunnen ouderschapsverlof opnemen, indien zij
zorgen voor kinderen jonger dan acht jaar. Het verlof geldt voor elk kind, dus in geval van een
meerling voor elk kind afzonderlijk. Uw werkgever kan u het opnemen van ouderschapsverlof
niet weigeren! Uw werkgever kan echter ten aanzien van de spreiding van het verlof over de
week, tot vier weken voor aanvang van het verlof, wijzigingen aanbrengen, wanneer daarvoor
gewichtige redenen aanwezig zijn. Hij moet daartoe wel met u overleggen.
Ook kan de werkgever bij zwaarwegende redenen weigeren dat u het ouderschapsverlof op
andere wijze opneemt dan in de wet als uitgangspunt is voorgeschreven.

Gepubliceerd in Werk en verlof
maandag, 18 maart 2013 14:08

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is verlof dat u kunt opnemen indien u zorgt voor kinderen jonger dan acht jaar. Ouderschapsverlof is onbetaald verlof. Indien u tenminste één jaar bij uw werkgever in dienst bent, kunt u aanspraak maken op ouderschapsverlof zolang uw kind nog geen acht jaar oud is.

Gepubliceerd in Werk en verlof
maandag, 18 maart 2013 14:08

Wat is kraamverlof?

Kraamverlof geldt voor de vader of de partner die het kind heeft erkend en omvat het recht op betaald verlof gedurende twee werkdagen, op te nemen in een tijdvak van 4 weken, te rekenen vanaf de geboorte van het kind.

Gepubliceerd in Werk en verlof

Nee, dagen van adoptie- of pleegzorgverlof kunnen niet worden aangemerkt als vakantiedagen.

Gepubliceerd in Werk en verlof

Ja, zij kunnen dit zelfs onafhankelijk van elkaar opnemen

Gepubliceerd in Werk en verlof
Pagina 2 van 4