Werk en verlof

Het ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Bij een voltijds dienstverband is de duur van het verlof dus 26 weken. Uitgangspunt is dat het verlof in een aaneengesloten periode van 12 maanden wordt opgenomen, waarbij per week maximaal de helft van het verlof wordt opgenomen.

Mag ik het ouderschapsverlof op een andere manier opnemen? Werk en prive
De wet maakt het mogelijk om in overleg met de werkgever het ouderschapsverlof te verdelen over maximaal 6 niet aaneengesloten perioden van minimaal een maand fulltime verlof. Resterende aanspraken kunt u zelfs meenemen naar een nieuwe werkgever.

Ook is het mogelijk het verlof in overleg met de werkgever over een langere – aaneengesloten - periode te spreiden, dan wel meer uren verlof op te nemen per week. In het eerste geval heeft u over een langere periode dan een half jaar verlof, zij het gedurende minder uren per week. In het laatste geval wordt vanzelfsprekend de verlofperiode van een half jaar bekort.

De werkgever kan genoemde alternatieve wijzen van opname enkel afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich verzet tegen de door u gewenste vorm van opname van het verlof.

De duur van het verlof bedraagt ten hoogste zes maal de arbeidsduur per week (maximaal dertig dagen bij volledige werkweek). Het verlof kan worden opgenomen over een periode van maximaal twaalf weken voor ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. Per jaar kunt u dus gedurende 12 weken zorgverlof opnemen, dat maximaal de helft is van het aantal uren dat u werkt.

De omvang van het verlof hangt af van de omvang van het dienstverband. Per jaar kunt u maximaal tweemaal het aantal uren opnemen dat u in een week werkt. Heeft u een voltijds dienstverband van 40 uur dan heeft u per jaar recht op maximaal 80 uur (10 dagen) kortdurend zorgverlof.

In geval van bijvoorbeeld onverwachte ziekte van een naaste kunt u bijvoorbeeld één dag calamiteitenverlof opnemen met aansluitend kortdurend zorgverlof.

De wettelijke ouderschapsverlofregeling geeft geen aanspraak op doorbetaling van salaris. In de cao kan een afspraak zijn gemaakt over (gedeeltelijke) loondoorbetaling bij ouderschapsverlof. Daarnaast kunt u gebruik maken van een heffingskorting, waarbij u tot maximaal 50% van het minimumloon kunt terugkrijgen over de uren van het ouderschapsverlof.

Uw werkgever kan het verlof slechts weigeren indien hij direct aangeeft dat er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn die naar redelijkheid zwaarder wegen dan uw belang. De werkgever moet bij weigering van uw verzoek zijn beslissing dus goed motiveren. De werkgever moet bij een voorgenomen weigering eerst met u overleggen. Een definitieve weigering dient de werkgever schriftelijk en gemotiveerd aan u mede te delen.

In overleg met uw werkgever kunt u het langdurend zorgverlof spreiden. U kunt bijvoorbeeld zes weken voltijds verlof opnemen. Ook kunt u het verlof in gedeelten opnemen.

Ja, zij kunnen dit zelfs onafhankelijk van elkaar opnemen

Nee, dagen van adoptie- of pleegzorgverlof kunnen niet worden aangemerkt als vakantiedagen.

U hoeft het kortdurend zorgverlof niet in een keer op te nemen. In overleg met uw werkgever kunt u het verlof ook in gedeelten opnemen.

De omvang van het verlof is niet bij wet geregeld, maar gelet op de aard van het verlof kan dit slechts van korte duur zijn. De duur is afhankelijk van de reden van het verlof. In het ene geval kunnen enkele uren voldoende zijn. In een ander geval zult u wellicht enkele dagen nodig hebben. Het is aan te bevelen de cao er op na te slaan om te beoordelen of er een meer uitgewerkte regeling geldt.

U hebt recht op ouderschapsverlof indien u ten minste één jaar in dienst bent van dezelfde
werkgever. Zowel mannen als vrouwen kunnen ouderschapsverlof opnemen, indien zij
zorgen voor kinderen jonger dan acht jaar. Het verlof geldt voor elk kind, dus in geval van een
meerling voor elk kind afzonderlijk. Uw werkgever kan u het opnemen van ouderschapsverlof
niet weigeren! Uw werkgever kan echter ten aanzien van de spreiding van het verlof over de
week, tot vier weken voor aanvang van het verlof, wijzigingen aanbrengen, wanneer daarvoor
gewichtige redenen aanwezig zijn. Hij moet daartoe wel met u overleggen.
Ook kan de werkgever bij zwaarwegende redenen weigeren dat u het ouderschapsverlof op
andere wijze opneemt dan in de wet als uitgangspunt is voorgeschreven.

Uw voornemen tot het opnemen van ouderschapsverlof dient u, in verband met de planning door uw werkgever, ten minste twee maanden vóór de aanvang van het ouderschapsverlof schriftelijk bij uw werkgever aan te vragen. De werkgever kan u het verlof niet weigeren.

Langdurend zorgverlof dient u ten minste twee weken van te voren bij de werkgever te melden onder opgave van redenen, de te verzorgen persoon, duur en omvang van het verlof en de spreiding van de uren over de week.

De werknemer die een adoptie- of pleegkind in het gezin opneemt heeft recht op verlof van maximaal vier aaneengesloten weken. Het kan worden opgenomen gedurende een tijdvak van achttien weken, te rekenen vanaf twee weken voor de datum waarop een adoptie- of pleegkind wordt opgenomen. Het verlof moet uiterlijk drie weken voor aanvang bij de werkgever worden gemeld, onder overlegging van documenten waaruit de adoptie of het opnemen van het pleegkind blijkt. De werkgever kan het verlof niet weigeren.
De uitkering is overeenkomstig de uitkering bij zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Pagina 1 van 2