Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden? OR, let op!

Verandering in de pensioenregeling legt een verantwoordelijkheid bij de OR. Ook als de werkgever een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ toepast.

Ondernemer JR Ship Crew verzoekt de ondernemingsraad om in te stemmen met een nieuwe pensioenregeling, met een iets lager opbouwpercentage dan de bestaande regeling. De ondernemingsraad verleent instemming. Vervolgens moeten de arbeidsovereenkomsten met de individuele werknemers worden gewijzigd. JR beroept zich daarbij op een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomsten die met haar werknemers gesloten zijn. Dat beding kent haar de bevoegdheid toe een bepaling in de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen.

Een van de werknemers verzet zich tegen de wijziging. Dus moet de kantonrechter zich uitspreken over de vraag of JR zich op het beding kan beroepen. De kantonrechter vindt van wel. JR, dat er niet al te florissant bij staat, kan een extra financiële last van € 550.000 bij voortzetting van de regeling niet dragen (dat is háár belang). Bovendien zal de nieuwe regeling niet leiden tot een substantiële verlaging van het pensioen (het belang van de werknemer).

Belangenafweging
Artikel 7:613 BW bepaalt dat een werkgever een beroep kan doen op een eenzijdig wijzigingsbeding. Vereist is dan wel, dat de werkgever een zodanig zwaar belang heeft bij de wijziging, dat het belang van de werknemer dat daardoor geschaad wordt, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. In een uitspraak uit 2020 heeft de Hoge Raad voor toepassing van artikel 7:613 BW een belangrijk richtsnoer gegeven. Het niet gaat om de vraag of de werkgever op zichzelf genomen een zwaarwichtig belang heeft Het komt aan op een afweging van beide belangen tegen elkaar: weegt het belang van de werkgever zo zwaar dat dat van de werknemer daarvoor moet wijken?

Bijzondere verantwoordelijkheid OR
In het geval van JR betrekt de kantonrechter bij zijn oordeel dat de ondernemingsraad na deugdelijk onderzoek had ingestemd met de wijziging. Een dergelijke overweging zien we vaker. Het legt een bijzondere verantwoordelijkheid op de schouders van een ondernemingsraad als de or wordt verzocht in te stemmen met een wijziging van arbeidsvoorwaarden. Ongeacht de vraag of dat gebeurt op grond van artikel 27 lid 1 WOR, dan wel omdat een arbeidsvoorwaardenregeling bepaalt dat die slechts gewijzigd kan worden met instemming van de ondernemingsraad.

Rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden 16 maart 2021 (ECLI:NL:RBNNE:2021:806)

Bron: www.ornet.nl, door Joost van Mierlo De Voort Advocaten | Mediators