Uw werkgever kan het verlof slechts weigeren indien hij direct aangeeft dat er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn die naar redelijkheid zwaarder wegen dan uw belang. De werkgever moet bij weigering van uw verzoek zijn beslissing dus goed motiveren. De werkgever moet bij een voorgenomen weigering eerst met u overleggen. Een definitieve weigering dient de werkgever schriftelijk en gemotiveerd aan u mede te delen.

Gepubliceerd in Werk en verlof

Langdurend zorgverlof dient u ten minste twee weken van te voren bij de werkgever te melden onder opgave van redenen, de te verzorgen persoon, duur en omvang van het verlof en de spreiding van de uren over de week.

Gepubliceerd in Werk en verlof

In overleg met uw werkgever kunt u het langdurend zorgverlof spreiden. U kunt bijvoorbeeld zes weken voltijds verlof opnemen. Ook kunt u het verlof in gedeelten opnemen.

Gepubliceerd in Werk en verlof
maandag, 18 maart 2013 14:08

Hoe lang is het langdurend zorgverlof?

De duur van het verlof bedraagt ten hoogste zes maal de arbeidsduur per week (maximaal dertig dagen bij volledige werkweek). Het verlof kan worden opgenomen over een periode van maximaal twaalf weken voor ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. Per jaar kunt u dus gedurende 12 weken zorgverlof opnemen, dat maximaal de helft is van het aantal uren dat u werkt.

Gepubliceerd in Werk en verlof
maandag, 18 maart 2013 14:08

Wat is langdurend zorgverlof?

Langdurend zorgverlof is verlof dat u zonder behoud van loon kunt opnemen, indien u voor langere tijd voor een levensbedreigend zieke echtgenoot, partner, kind, pleegkind of ouder moet zorgen. Van een levensbedreigende ziekte is sprake indien het leven van de zieke op korte termijn ernstig in gevaar is.

Gepubliceerd in Werk en verlof
maandag, 18 maart 2013 14:08

Is een combinatie van verloven mogelijk?

In geval van bijvoorbeeld onverwachte ziekte van een naaste kunt u bijvoorbeeld één dag calamiteitenverlof opnemen met aansluitend kortdurend zorgverlof.

Gepubliceerd in Werk en verlof

U hoeft het kortdurend zorgverlof niet in een keer op te nemen. In overleg met uw werkgever kunt u het verlof ook in gedeelten opnemen.

Gepubliceerd in Werk en verlof

De omvang van het verlof hangt af van de omvang van het dienstverband. Per jaar kunt u maximaal tweemaal het aantal uren opnemen dat u in een week werkt. Heeft u een voltijds dienstverband van 40 uur dan heeft u per jaar recht op maximaal 80 uur (10 dagen) kortdurend zorgverlof.

Gepubliceerd in Werk en verlof
maandag, 18 maart 2013 14:08

Wat is kortdurend zorgverlof?

Het kortdurend zorgverlof kunt u opnemen in verband met de verzorging van een zieke naaste. U heeft recht op doorbetaling van 70% van het salaris met een maximum van 70% van het maximum dagloon.

Let op:
De werkgever kan dit verlof weigeren op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang! Uw werkgever kan het verlof echter alleen weigeren, indien de organisatie vanwege uw verlof in ernstige problemen zou komen.

Gepubliceerd in Werk en verlof

De omvang van het verlof is niet bij wet geregeld, maar gelet op de aard van het verlof kan dit slechts van korte duur zijn. De duur is afhankelijk van de reden van het verlof. In het ene geval kunnen enkele uren voldoende zijn. In een ander geval zult u wellicht enkele dagen nodig hebben. Het is aan te bevelen de cao er op na te slaan om te beoordelen of er een meer uitgewerkte regeling geldt.

Gepubliceerd in Werk en verlof
Pagina 1 van 4