Dat doet het UWV op advies van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Als verwacht wordt dat uw toestand in de loop van de tijd zal verbeteren, wordt u af en toe opgeroepen voor een herkeuring.

Let op!
Als u het niet eens bent met het UWV over de WIA-uitkering, kunt u bezwaar maken en indien nodig nadien beroep instellen bij de rechter. U moet in de meeste gevallen binnen een termijn van 6 weken beroep tegen de beslissing op bezwaar instellen. Raadpleeg daarom tijdig de VHP-Zorg
Is mijn uitkering bij arbeidsongeschiktheid onder alle omstandigheden beperkt tot 70% van het maximum dagloon?
WGA

Nee, in veel cao’s is een “verplichte” aansluiting bij een pensioenfonds geregeld, waarbij is voorzien in een aanvulling op de WIA. Dit betreft in het algemeen een aanvulling tot 70% van het laatstverdiende salaris en, afhankelijk van extra aanvullende voorzieningen zelfs nog op een hoger niveau. In de zorgsector zult u veelal zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn of bij ABP. Deze pensioeninstellingen verzekeren deze aanvulling via het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Gepubliceerd in Sociale zekerheid

De WGA zit zo in elkaar dat altijd geldt: hoe meer u werkt, hoe hoger uw inkomen is. Er zijn dan ook verschillende WGA-uitkeringen:
- de loongerelateerde uitkering;
- de loonaanvullingsuitkering;
- de vervolguitkering.
Of u een loongerelateerde uitkering kunt krijgen, hangt af van hoe lang u in het verleden hebt gewerkt. Meestal gaat het om de laatste 36 weken voorafgaande aan uw eerste ziektedag. U dient in deze periode 26 weken te hebben gewerkt. Alle weken waarin u minimaal één uur per week hebt gewerkt, tellen mee. Onder bepaalde omstandigheden kan de periode van 36 weken worden verlengd. Is er in de periode van 36 weken minder gewerkt dan 26 weken dan krijgt u geen loongerelateerde uitkering maar wel een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

Loongerelateerde uitkering
Als uitgangspunt geldt het voor u vastgestelde WIA-dagloon. Als u werkt, dan krijgt u bovenop uw huidige loon een uitkering van 70% van het verschil tussen uw oude en uw nieuwe loon. Werkt u niet, dan is uw uitkering 70% van uw vroegere loon. Uw uitkering is de eerste twee maanden 75% van uw vroegere loon. Als u niet werkt krijgt u alleen een WGA-uitkering. Werken loont dus.
Als uw loongerelateerde uitkering afloopt, dan hangt het van de situatie af of u in aanmerking komt voor een loonaanvullings- of een vervolguitkering. Als het zo goed met u gaat dat u meer verdient dan 65% van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd, dan eindigt uw uitkering.

Loonaanvullingsuitkering
De hoogte van deze aanvulling is afhankelijk van wat u verdient met uw nieuwe werk.
Hoe lang krijgt u deze loonaanvullingsuitkering? Dat is afhankelijk van uw situatie. Als het na verloop van tijd zo goed met u dat u meer verdient dan 65% van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd, dan eindigt de uitkering. Als het minder goed met u gaat, dan past UWV uw WGA-uitkering aan.

Vervolguitkering
Bij de vervolguitkering gaat het iets anders en wordt niet direct rekening gehouden met wat u vroeger verdiende. De vervolguitkering is namelijk een percentage van het minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Net als bij uw werkgever bouwt u iedere maand vakantiegeld op. U krijgt het vakantiegeld elk jaar uitbetaald in de maand mei. Dit geldt voor alle uitkeringen.

Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt, en ontvang slechts een gedeeltelijke uitkering. Heb ik recht op een andere (extra) uitkering?
WGA

Dat hangt er van af. In principe moet u met arbeid in de rest van uw inkomen voorzien. Indien u nog steeds in dienst bent bij uw werkgever zal hij moeten nagaan of hij u passende arbeid kan aanbieden. Als uw werkgever u passende arbeid kan aanbieden heeft u naast uw gedeeltelijke uitkering een gedeeltelijk salaris. Als uw werkgever u geen passende arbeid kan aanbieden zal geprobeerd kunnen worden elders passende arbeid voor u te vinden. Als dat niet lukt zult u - naast uw gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering - een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering ontvangen. Zodra de duur van de werkloosheidsuitkering is verstreken eindigt deze uitkering. Voorts kan er afhankelijk van uw rechtspositie sprake zijn van een zogenaamd arbeidsongeschiktheidspensioen.

Gepubliceerd in Sociale zekerheid

Na 104 weken kunt u bij voortdurende arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een uitkering krachtens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) In de WIA staat werk voorop. Het accent in de wet ligt op wat u nog kunt. Door middel van financiële prikkels worden werkgevers en werknemers gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijke arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen. De WIA bestaat uit twee delen:
- de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en
- de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).
Bent u volledig arbeidsongeschikt en is de kans dat u weer herstelt erg klein, dan krijgt u een IVA-uitkering. Iedereen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of die volledig arbeidsongeschikt is maar waarschijnlijk kan herstellen, krijgt een WGA-uitkering. Het UWV besluit of u in aanmerking komt voor een uitkering.

Gepubliceerd in Sociale zekerheid