De ondernemingsraad heeft volgens de wet instemmingsrecht op functiewaardering. Maar dit recht geldt niet als in de cao al inhoudelijke afspraken zijn gemaakt over functiewaardering, zoals bij FWG het geval is. Dit betekent in elk geval dat de werkgever geen andere afspraken kan maken met de ondernemingsraad dan in de cao is geregeld. Ten aanzien van functiewaardering is de rol van de ondernemingsraad in de cao beperkt tot het toetsen of is voldaan aan de criteria voor het starten van de herziening van een totaal functiehuis en/of het format van beschrijvingen

Gepubliceerd in Functiewaardering

Een lid van de ondernemingsraad kan altijd lid worden van een vakbond gedurende zijn zittingstermijn, zonder dat dat gevolgen heeft voor zijn plek in de ondernemingsraad. Dit hoeft niet gemeld te worden aan de OR. De vraag is natuurlijk waarom een OR-id dit zou willen verzwijgen. Ten tijde van verkiezingen voor de ondernemingsraad kan een kandidaat voor de ondernemingsraad die tevens vakbondslid is echter geen (eigen) vrije lijst indienen als zijn vakbond een kandidatenlijst indient.

Gepubliceerd in Ondernemingsraad
maandag, 18 maart 2013 14:08

Wat kunnen ze voor mij doen?

De ondernemingsraad kan, met uw informatie, uw werkgever vragen stellen. De ondernemingsraad heeft namelijk naast het adviesrecht en het instemmingsrecht, ook het recht op informatie. Als u van mening bent dat er 'vreemde dingen’ op uw afdeling gebeuren, dan kunt u contact opnemen met de ondernemingsraad.

Gepubliceerd in Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft wettelijk een aantal bijzondere bevoegdheden. Het gaat bijvoorbeeld om het adviesrecht bij reorganisaties, wijzigingen in de organisatie en uitbestedingen. Ook heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op een aantal regelingen, zoals een ziekteverzuimregeling, dienstroosters, aanstellings- en ontslagbeleid, bevorderingsbeleid en beoordelingsbeleid. Voor al deze zaken kunt u dus bij de ondernemingsraad terecht.

Gepubliceerd in Ondernemingsraad

De meeste rechten en plichten liggen vast in de Wet op de ondernemingsraden en in het ondernemingsraadreglement dat door uw eigen ondernemingsraad is opgesteld. Soms is ook in uw cao nog een aantal rechten vastgelegd. U kunt daarbij denken aan het recht op scholing, het recht vergaderingen van de ondernemingsraad bij te wonen met doorbetaling van loon en het recht op verrichten van uw werkzaamheden door een collega. Een belangrijk recht is ook het verbod op ontslag als u lid bent van de ondernemingsraad, alhoewel dit recht u niet vrijwaart van ALLE ontslagen.

Gepubliceerd in Ondernemingsraad

U kunt zelf lid worden van de ondernemingsraad, als u zich kandidaat stelt en gekozen wordt. Om kandidaat te kunnen worden moet u ten minste een jaar in dienst zijn van uw werkgever. Als u belangstelling hebt voor het lidmaatschap van de ondernemingsraad van uw werkgever dan kunt u het beste contact opnemen met de ambtelijk secretaris van uw ondernemingsraad en met de VHP-Zorg.

Gepubliceerd in Ondernemingsraad
maandag, 18 maart 2013 14:08

Wie zitten in de ondernemingsraad?

In de ondernemingsraad zitten werknemers van uw werkgever, uw collega’s dus. Deze werknemers worden door u en uw collega’s in de ondernemingsraad gekozen via verkiezingen. U kunt meedoen aan de verkiezingen als u ten minste zes maanden in dienst bent van uw werkgever.

Gepubliceerd in Ondernemingsraad
maandag, 18 maart 2013 14:08

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad is het medezeggenschapsorgaan van uw werkgever. Uw werkgever is verplicht een ondernemingsraad in te stellen als bij hem in de regel ten minste 50 werknemers werkzaam zijn. De ondernemingsraad heeft een paar belangrijke rechten. Uw werkgever mag bijvoorbeeld niet reorganiseren zonder advies van de ondernemingsraad. Ook mag uw werkgever sommige regelingen niet invoeren zonder instemming van de ondernemingsraad.

Gepubliceerd in Ondernemingsraad