Overwerk

U mag overwerk niet weigeren als u volgens arbeidsovereenkomst, cao, gebruik of "goed werknemerschap" verplicht bent om incidenteel overwerk te verrichten. Overwerk waartoe u niet gehouden bent en waarvoor geen redelijke grond bestaat, mag u weigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw werkgever - zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt - u met grote regelmaat vraagt overwerk te verrichten. Er is dan geen sprake meer van incidenteel overwerk. Het is overigens niet verstandig om een opdracht tot overwerk "zomaar" te weigeren. Onder omstandigheden kan een weigering om overwerk te verrichten voor uw werkgever een (geldige) reden zijn voor ontslag of zelfs ontslag op staande voet.

U verricht overwerk indien u méér werkt dan de voor u geldende contractuele arbeidsduur. Die overuren kunnen per dag berekend worden, maar in veel cao’s worden overuren over een langere periode gemeten van bijvoorbeeld drie of zes maanden. Meestal is van overwerk pas sprake als u van uw leidinggevende opdracht heeft gekregen om langer door te werken. Als u op eigen initiatief langer doorwerkt en achteraf om uitbetaling vraagt, zal uw werkgever meestal weigeren om de 'overuren’ uit te betalen.

Dat hangt ervan af. Soms staat in de arbeidsovereenkomst dat overuren niet worden uitbetaald. In veel cao’s is bepaald dat vanaf een bepaalde salarisschaal geen overwerkvergoeding wordt betaald omdat de overwerkvergoeding is inbegrepen bij het salaris. In cao’s zijn uitgebreide bepalingen opgenomen over de overwerkvergoeding. Deze bepalingen gaan dan onder andere over de mate waarin overwerk mag worden verricht en de wijze van compensatie ervan.