Zwangerschap

De wettelijke regels die gelden voor zwangere werkneemsters, zoals het 'verbod’ op het verrichten van nachtdiensten en het recht op extra pauzes, gelden ook voor werkneemsters gedurende een periode van 6 maanden na de bevalling.

In de Arbeidstijdenwet is bepaald dat de zwangere werkneemster in beginsel niet verplicht kan worden tot het verrichten van nachtdiensten. In veel cao’s is bovendien bepaald dat aan de zwangere werkneemster na de derde maand van de zwangerschap geen diensten kunnen worden opgedragen, tenzij de werkneemster geen bezwaar maakt.

Uw werkgever moet u in de gelegenheid stellen om de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te ondergaan. U behoudt uw recht op salaris als u wegens een controle bij een verloskundige of gynaecoloog verhinderd was om te werken.
Ook heeft u recht op extra pauzes. U mag tot maximaal 1/8 deel van uw dienst aan extra pauzes opnemen. In het Arbeidsomstandighedenbesluit is bepaald dat de werkgever moet zorgen voor een af te sluiten besloten ruimte, waarin een deugdelijk al dan niet opvouwbaar bed of een deugdelijke rustbank beschikbaar is.

U heeft het recht om gedurende de eerste 9 levensmaanden van uw kind uw arbeid te onderbreken en in de nodige rust en afzondering uw kind te voeden of borstvoeding te kolven. De werkgever moet u daartoe de gelegenheid bieden en stelt, waar nodig, een geschikte af te sluiten besloten ruimte ter beschikking. U mag zo vaak en zo lang als nodig is voeden of kolven, tot maximaal een vierde van de arbeidstijd per dienst. Wel wordt van u verlangd dat u in overleg treedt met uw leidinggevende over de door u vastgestelde tijdstippen en onderbrekingen van voeden of kolven.