Re-integratie

Ja, onder omstandigheden kan dat van u worden verlangd. De werkgever moet zo tijdig mogelijk maatregelen treffen teneinde de werknemer in staat te stellen de eigen of passende werkzaamheden te verrichten. Staat vast, bijvoorbeeld na interventie van de bedrijfsarts, dat de arbeid niet meer binnen de eigen instelling kan worden verricht, dan kan een andere werkgever worden ingeschakeld. Het is een verplichting van de werkgever de mogelijkheden ervan te onderzoeken en de werknemer is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.

Let op!
Bij aanvaarding van werkzaamheden buiten de instelling van de werkgever is het van belang de huidige arbeidsovereenkomst te continueren in verband met uw ontslagbescherming. Neem in deze situatie tijdig contact op met de VHP-Zorg voor advies.

Met ingang van 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter in werking getreden. Hierin staat beschreven wat de werkgever, de bedrijfsarts, maar ook uzelf minimaal moet doen aan re-integratie in de eigen of in een andere passende functie. In deze wet zijn de re-integratieverplichtingen van zowel werkgever als werknemer ten opzichte van vroeger aangescherpt. Onderstaand treft u een kort overzicht aan van deze verplichtingen, verspreid over de wachttijd van 104 weken.

U bent ziek
Zodra u ziek bent geeft u dit door aan uw werkgever. Uw werkgever meldt daarna bij de arbodienst dat u ziek bent. Meestal bent u na een paar dagen weer beter, maar het kan ook zijn dat u voor langere tijd uitgeschakeld bent. Het is belangrijk dat u er alles aan doet om weer aan het werk te gaan. U hebt verschillende mogelijkheden en verantwoordelijkheden om snel weer aan het werk te gaan. Als u een dienstverband hebt, bespreekt u de mogelijkheden met uw werkgever en de bedrijfsarts. Hebt u geen dienstverband of geen werk, dan neemt UWV de rol over van uw werkgever en bedrijfsarts.
Bent u na 13 weken nog ziek, dan meldt uw werkgever dit bij UWV. Hebt u geen dienstverband dan meldt u zich direct, uiterlijk de tweede dag, bij UWV.

Binnen zes weken: een analyse van uw probleem
Om uw situatie in kaart te brengen vindt een aantal gesprekken plaats tussen de werkgever, de bedrijfsarts en u. Uw werkgever wil graag weten wanneer en hoe hij weer een beroep op u kan doen. Ook de bedrijfsarts heeft inmiddels met uw werkgever gesproken. Na deze gesprekken wordt alles op een rij gezet en is veelal bekend wat de aard van uw ziekte is en wat u wel en niet kunt. Dit wordt de probleemanalyse genoemd en vormt de basis voor uw re-integratietraject.

Binnen acht weken: plan van aanpak maken
Verwachten u, uw werkgever en de bedrijfsarts of UWV dat u weer aan het werk kunt? Dan maakt u afspraken om dit ook zo snel en verantwoord mogelijk te doen. Deze afspraken worden op papier gezet in een plan van aanpak. Het plan moet klaar zijn in de achtste week dat u ziek bent. U en uw werkgever of de arts van UWV ondertekenen het plan van aanpak.
Ook in het plan van aanpak zetten u en uw werkgever of de arbeidsdeskundige van UWV op een rij wat u beiden gaat doen aan uw re-integratie en met welk doel, bijvoorbeeld dat u weer volledig aan de slag gaat of dat u ander werk gaat zoeken. Andere voorbeelden zijn:
- aanpassingen op het werk ;
- trainingen en therapieën;
- activiteiten die u begeleiden naar ander werk.
De afspraken die u in het plan van aanpak maakt, bent u verplicht na te komen. Doet u dat niet, en mocht het zover komen dat u na twee jaar ziekte een WIA-uitkering krijgt, dan kan het zijn dat u tijdelijk een lagere uitkering krijgt. Ook uw werkgever moet de afspraken nakomen. Doet hij dit niet dan is uw werkgever verplicht om langer loon door te betalen.

Voortgangsgesprekken
Het is belangrijk dat u en uw werkgever of de arts van UWV regelmatig spreken over de voortgang van uw re-integratie.

Verplichte evaluatie bij een jaar ziekte
Voor het einde van het eerste ziektejaar bent u verplicht om samen met uw werkgever de stappen te evalueren die u in het eerste ziektejaar hebt gezet om de re-integratie te bevorderen. Samen stelt u eventueel het plan van aanpak bij. Deze evaluatie wordt een belangrijk onderdeel van uw re-integratieverslag. Het is mogelijk dat u tijdens de re-integratie behoefte heeft aan een onafhankelijk oordeel over de uitvoering van het plan van aanpak. U kunt dan bij UWV een deskundigenoordeel vragen over bijvoorbeeld:
- de aanwezigheid van passend werk;
- de re-integratie-inspanningen van uw werkgever;
- uw re-integratie-inspanningen.
Daarnaast kunt u een deskundigenoordeel aanvragen over de (on)geschiktheid tot werken. Voorwaarde is wel dat er een verschil van mening is tussen u en uw werkgever over de loonbetaling tijdens uw ziekte.

Als u niet meer kunt werken
Het kan gebeuren dat blijkt dat u helemaal niet meer kunt werken en ook niet meer beter zult worden. Dit zal in overleg met uw bedrijfsarts worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het opstellen van de probleemanalyse of tijdens één van de voortgangsgesprekken. Is dit het geval, dan kunt u sneller dan normaal een WIA-uitkering aanvragen. Dit is overigens niet verplicht en geldt alleen als u geen Ziektewetuitkering ontvangt. Deze uitkering kan op zijn vroegst ingaan na 13 weken ziekte. De aanvraag hiertoe hoeft niet vergezeld te gaan van een re-integratieverslag. Wel moet u een verklaring meesturen van de bedrijfsarts of arboarts waaruit blijkt dat u in het geheel niet meer kunt werken en ook niet meer beter wordt. Een aanvraag WIA-uitkering met verkorte wachttijd kan tot en met de 68e week van uw ziekte worden gedaan.

Zodra u een jaar en acht maanden ziek bent: WIA of niet?
Mocht u na anderhalf jaar nog niet (volledig) aan het werk zijn, dan krijgt u van UWV informatie over de WIA. Want normaal gesproken komt u na 104 weken mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. In bepaalde gevallen kan uw werkgever verlenging van loondoorbetaling aanvragen. U hebt dan extra tijd om te werken aan de re-integratie. Dit kan niet als u een Ziektewetuitkering krijgt.