Overleg over loonruimteovereenkomst umc’s leidt nog niet tot resultaat

op .

Op 28 juni vond overleg plaats tussen centrales van overheidspersoneel en werkgeversorganisatie NFU over de naleving van de loonruimteovereenkomst*.

Tot heden konden de cao-partijen bij de umc’s daarover geen overeenstemming bereiken.

Biedingen
In plaats van het overleg constructief met centrales te voeren, heeft NFU direct een eindbod op tafel gelegd. Omdat dit niet voldeed aan de verwachtingen, hebben centrales een tegenvoorstel gedaan. Dit tegenvoorstel behoorde volgens de werkgeversdelegatie niet tot de (financiële) mogelijkheden. Zij wezen ons tegenvoorstel af en hielden vast aan hun eindbod. Vervolgens hebben centrales de NFU gewezen op het voeren van open en reëel overleg, en hen gevraagd hun reactie op het tegenvoorstel van centrales nog een keer te heroverwegen. NFU heeft aangegeven hierover op woensdag 5 juli in overleg te treden met het NFU-bestuur.

Nog geen resultaat
Centrales vinden het spijtig dat er nog steeds geen resultaat is bereikt, en dat de NFU niet bereid lijkt tot open en reëel overleg. We willen ons graag blijven inspannen om structurele afspraken te maken voor de umc-werknemers over de loonruimteovereenkomst. Als het niet lukt tot afspraken te komen, kan dat gevolgen hebben voor de onderhandelingen voor de nieuwe cao die in het najaar moeten gaan starten. Dan kan een nieuwe cao lang op zich laten wachten. In onze ogen is dat niet nodig. Wij hopen daarom dat het gezond verstand bij het NFU-bestuur zal zegevieren.

Hoe verder?
Afspraak is dat NFU centrales na hun bestuurlijk beraad zal terugkoppelen.
Zodra er nieuws is, brengen we u daarvan op de hoogte.

*Achtergronden loonruimteovereenkomst
In juli 2015 werd tussen drie centrales van overheidspersoneel en de overheidswerkgevers een loonruimteovereenkomst gesloten. Ook de umc’s zijn in deze overeenkomst benoemd als partij. In de loonruimteovereenkomst is onder andere afgesproken om de salarissen structureel met 1,4% te verhogen als compensatie voor de aanpassing van de pensioenregeling, met als gevolg een verlaging van het werkgeversdeel in de pensioenpremie. Deze structurele loonsverhoging hadden werknemers in umc’s per 1 januari 2016 moeten ontvangen. In plaats daarvan hebben de umc’s destijds een eenmalige uitkering van 1,1% uitgekeerd.
Om naleving van de loonruimteovereenkomst te eisen startten de centrales een kort geding. Dat vond in de zomer van 2016 plaats. De vordering werd niet toegewezen omdat er volgens de rechter nader feitenonderzoek nodig zou zijn, waarvoor een kort geding niet de aangewezen route is. Een petitie van de centrales werd vervolgens door 15.000 umc-werknemers getekend.
        
Bron: FBZ