Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ

op .

FBZ (waaronder de VHP-Zorg) heeft samen met FNV, CNV en NU’91 op 24 mei een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ.

Met het akkoord zijn onder meer de pensioenaftoppings- en ORT-kwestie beslecht, en daarnaast goede afspraken gemaakt over een salarisverhoging, regel- en werkdruk en scholingsmogelijkheden.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao leken aanvankelijk stroef te beginnen, omdat FBZ en GGZ Nederland een verschillende visie op het pensioenaftoppingsvraagstuk hadden. Voor FBZ was dit een essentieel punt. “We vonden het niet meer dan vanzelfsprekendheid dat werkgevers daar hun verantwoordelijkheid in zouden nemen”, aldus FBZ-onderhandelaar José Klerks. Nadat psychiaters met acties duidelijk maakten dat ze serieus genomen wilden worden, kwam het onderwerp toch op de cao-tafel te liggen en wisten partijen elkaar te vinden. Sindsdien vonden constructieve onderhandelingen plaats; niet alleen over de pensioenaftopping, maar óók over andere belangrijke onderwerpen.

Hoofdlijnen
In het onderhandelaarsakkoord zijn de volgende afspraken gemaakt:
•    De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot en met 1 juni 2019.
•    Per 1 juli 2017 worden de salarisschaalbedragen verhoogd met 1,35%; per 1 juli 2018 nog eens met 1,60%.
•    De eindejaarsuitkering wordt per 1 december 2017 met 0,30% verhoogd naar 8,05% en per 1 december 2018 naar 8,33%. Daarmee wordt de eindejaarsuitkering een volledige 13e maand.
•    Op 1 oktober 2017 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 0,25% van het jaarsalaris; op 1 oktober 2018 een eenmalige uitkering van 0,25% van twaalf maal het jaarsalaris op 1 oktober 2018.
•    Het ‘deelakkoord’ pensioenaftopping dat in maart werd bereikt, is integraal in het onderhandelaarsakkoord opgenomen. Dit betekent dat alle werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, vanaf 2017 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie ontvangen in de vorm van een bruto toelage.
•    Een belangrijk punt was de ‘ORT’-kwestie, nadat in een aantal gerechtelijke uitspraken in de zorg werd geconcludeerd dat medewerkers tijdens verlofuren recht hebben op gemiste onregelmatigheidstoeslag (ORT). In het akkoord zijn hier afspraken over gemaakt: medewerkers die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, krijgen een eenmalige uitkering, ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over verlofuren gedurende deze periode.
•    Werknemers krijgen de mogelijkheid om een zelfstandig scholingsverzoek te kunnen indienen waartegen ze ook bezwaar kunnen maken bij afwijzing.
•    De cao-partijen hebben afgesproken dat ze tijdens de looptijd van deze cao stimuleren dat zowel werkgevers als ondernemingsraden zich actief inspannen voor een eigen aanpak om de regel- en/of werkdruk te verlagen. Omdat de invulling en aanpak per instelling zullen verschillen, moet elke ggz-instelling uiterlijk 1 juli 2018 met de OR een plan hebben opgesteld.
•    Het O&O Fonds GGZ, waarbinnen sociale partners werken aan een sterke en evenwichtige arbeidsmarkt voor de ggz, gaat onderzoek doen naar gezonde roosters en hoe om te gaan met belastende diensten. Daarnaast wordt een checklist ontwikkeld, zodat roosteraars en werknemers hun rooster kunnen toetsen op gezondheid en duurzaamheid.

Belangrijke verbeteringen
José Klerks is blij met het akkoord. “Naast de salaris- en ORT-kwestie is erkend dat de regel- en werkdruk een punt van aandacht is, en het is goed dat we daar constructieve afspraken over hebben gemaakt. Ook is meer handen en voeten gegeven aan de mogelijkheid om als werknemer succesvol een zelfstandig scholingsverzoek in te dienen. Daarnaast zijn we tevreden dat de druk die psychiaters hebben opgevoerd bij de pensioenaftoppingskwestie effect heeft gesorteerd. Helaas hebben we geen teruggave over 2015 en 2016 kunnen realiseren – onderhandelen blijft geven en nemen – maar daar staat tegenover dat werknemers een teruggave krijgen van de volledige 100% die ook nog eens structureel is: dat is veel meer waard dan een tijdelijke teruggave over één of twee jaar.”

Ledenraadpleging
Leden van FBZ-verenigingen hebben uiteraard het laatste woord. Voordat FBZ de cao ondertekent, zullen de federatiepartners van FBZ met leden onder deze cao daarom eerst hun leden raadplegen. Binnenkort ontvangen zij een uitnodiging voor een ledenraadpleging.

Bron: FBZ