Cao Gezondheidscentra/AHG: cao-partijen voeren wijzigingen door

op .

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG van kracht. Inmiddels is ontdekt dat de tekst een aantal fouten bevat en dat enkele artikelen in de nieuwe cao mogelijk onbedoelde effecten hebben.

Cao-partijen zijn daarom onlangs enkele wijzigingen in de cao overeengekomen. De ingangsdatum van de wijzigingen is 1 januari 2017.

Toelichting wijzigingen
Er zijn zowel wijzigingen aangebracht in het algemeen deel van de Cao Gezondheidscentra als in de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). In het algemeen deel is onder meer de pensioenverdeling voor apothekers in dienstverband gewijzigd. En in de arbeidsvoorwaardenregeling voor huisartsen is de vergoeding van reiskosten aangepast.

Als er in de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) of in de Cao Apothekers in dienstverband aanvullende afspraken gemaakt worden over een arbeidsongeschiktheidsverzekering treden partijen met elkaar in overleg treden over de doorwerking ervan in deze cao.  

Hieronder staan alle wijzigingen per artikel op een rij. Of download de bijlage van werkgeversorganisatie InEen.

1. Artikel 4.2.3 e en f; 4.2.4 b (Algemeen deel)
In artikel 3.2.5 lid a is bepaald dat de overgewerkte uren per maand moeten worden gecompenseerd. Uren die in een maand niet gecompenseerd worden, worden na afloop van de maand uitbetaald met een toeslag van 50%. Op de valreep is in het cao proces de termijn van een kwartaal teruggebracht naar een maand.

In artikel 4.2.3. lid e wordt in het kader van overwerk gesproken over een kwartaal. Idem in lid f van artikel 4.2.3. Per abuis is de verandering in 3.2.5.a niet doorgevoerd in 4.2.3. Ook in het artikel over meerwerk (zie artikel 4.2.4. lid b) wordt een kwartaal i.c. drie maanden genoemd waarbinnen de meer gewerkte uren in tijd gecompenseerd moeten worden en anders worden uitbetaald. Ook in dit artikel is de periode van een kwartaal gewijzigd in een maand.

2. Artikel 3.2.6. lid c (Algemeen deel)
Dit artikel gaat over de overgangsregeling voor het vervallen van de ORT vergoeding voor werknemers die doorgaans in de dagzorg werken voor het verrichten van werkzaamheden op werkdagen tussen 7.00 uur en 8.00 uur alsmede tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Waar 18.00 uur stond vermeld is gecorrigeerd in 19.00 uur. Immers het dagvenster in de Cao Gezondheidscentra 2013-2014 was van 8.00 uur tot 19.00 uur en niet van 8.00 uur tot 18.00 uur.

3. Artikel 5.2 en artikel 5.4.(Algemeen deel)
Apothekersassistenten en apothekers in loondienst van een gezondheidscentrum zijn niet aangesloten bij PFZW (zoals de andere werknemers in loondienst van een gezondheidscentrum) maar bij PMA (apothekersassistenten) resp. SPOA (apothekers). De voorgeschreven en gebruikelijke verdeling van de pensioenpremie voor PMA en SPOA wijken af van de 50:50-verdeling van PFZW. De tekst van artikel 5.2. (Algemeen deel) is per 1 januari 2017 met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Zie artikel 5.4. (Algemeen deel) voor het gecorrigeerde werknemersdeel PMA en SPOA. De verschuldigde pensioenpremie voor PMA wordt verdeeld overeenkomstig het pensioenreglement PMA. Op 1 januari 2017 is volgens dit reglement het werknemersdeel (voor werknemers geboren vanaf 1950) 8,8% van de pensioengrondslag en 17,6% van de pensioengrondslag komt voor rekening van de werkgever (1/3-2/3). De verschuldigde pensioenpremie voor SPOA wordt naar analogie van de Cao Apothekers in dienstverband 2017 voor 1/3 deel door de werknemer en 2/3 deel door de werkgever betaald.

4. Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer (artikel 7.1.1. in het Algemeen deel en artikel 7.1.1 in het Huisartsendeel)
De sociale partners signaleerden dat als gevolg van de gewijzigde reiskostenregeling  woonwerkverkeer (tamelijk grote) verschillen van vooruitgang en teruggang tussen medewerkers kunnen ontstaan. Deze verschillen worden veroorzaakt door de cao-bepaling dat vanaf 1 januari 2017 geen tegemoetkoming plaatsvindt over de eerste 5 km (enkele reis) woon-werkafstand, terwijl in de vorige cao’s de eerste 5 km (enkele reis) wel werd vergoed, mits de woonwerkafstand (enkele reis) meer dan 5 km is.

De sociale partners zijn het volgende overeengekomen. Er geldt in de huidige cao een overgangsmaatregel. In 2017 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017) wordt de eerste 5 km woon-werk afstand alsnog vergoed (zie artikel 7.1.1. lid c Algemeen deel en Deel Huisartsen), mits de woon-werkafstand (enkele reisafstand) meer dan 5 km is. Voor de Cao vanaf 2018 overleggen partijen over een voor werkgevers kostenneutrale aanpassing van artikel 7.1.1. lid c (Algemeen deel en Deel Huisartsen).

Opmerking: de maximale afstand, waarover de werknemer een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer ontvangt, wijzigt niet en blijft 30 km (enkele reis).

5. Kopen en verkopen van verlof: artikel 4.3.4 lid c (Algemeen deel) en artikel 4.2.4 lid d (Huisartsendeel)
In bovengenoemde artikelen is bepaald dat bij de aankoop en verkoop van verlofdagen de regel geldt "een uur staat gelijk aan een uurloon." De sociale partners hebben besloten artikel 4.3.4. lid c (Algemeen deel) en artikel 4.2.4 lid d (Deel Huisartsen) te verduidelijken door na “een uurloon” toe te voegen: “(inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering)”.


Bron: FBZ