Update onderhandelingen nieuwe Cao GGZ

op .

Tijdens de onderhandelingen van vrijdag 17 maart is een akkoord bereikt over pensioenaftopping in de GGZ, een van de speerpunten van FBZ (waaronder de VHP-Zorg).

Verder is gesproken over het generatiepact en vereenvoudiging van de cao. Nog niet alle thema’s zijn besproken, maar er zijn stappen gezet richting een resultaat.

Akkoord pensioenaftopping
Na een lange periode van overleggen en twee landelijke acties door psychiaters is tijdens de cao-onderhandelingen op 17 maart uiteindelijk overeenstemming bereikt over het uitkeren van het werkgeversdeel van de pensioenpremie van het salaris boven het maximale pensioengevend salaris. Deze afspraak is van belang voor de werknemers met een jaarinkomen iets boven de 100.000 euro. Zij ontvangen met ingang van 1 januari 2017 een structurele maandelijkse bruto toelage. Deze toelage bestaat uit het werkgeversdeel van de pensioenpremie (nu 11,75%) dat wordt berekend over het inkomensdeel waarover geen pensioen meer mag worden opgebouwd.

Mocht er wetgeving in werking treden waarbij verdere aftopping aan de orde is, dan gaan cao-partijen opnieuw met elkaar in onderhandeling om een nieuwe passende regeling af te spreken. Deze afspraak wordt onderdeel van de nieuwe Cao GGZ.

In verband met dit deelakkoord hebben de psychiaters hun geplande acties, een zondagsdienst op 28 en 29 maart 2017, opgeschort.

Generatiepact: instroom van jongeren, gezond werken voor ouderen
Als werknemersorganisaties hebben we onze plannen gepresenteerd om meer jongeren een vaste baan te bieden doordat ouderen op basis van vrijwilligheid de mogelijkheid te bieden om korter te gaan werken. Jong voor oud. Onderdeel van het plan is een programma waarbij oudere ervaren werknemers hun kennis overdragen aan jongere werknemers. GGZ Nederland buigt zich de komende weken over ons voorstel en komt er op het volgende overleg op terug.

Vereenvoudiging van de cao
GGZ Nederland wil vergoedingsregelingen en verlofvormen vereenvoudigen. Ze vinden dat een aantal regelingen niet meer van deze tijd zijn en geschrapt kunnen worden. Het gaat hierbij om actualisering en modernisering van de cao, maar ook over toeslagen en verruimen van het dagdienstvenster. De werknemersorganisaties bestuderen het voorstel van de werkgevers. In het volgende overleg volgt onze reactie.

Volgend overleg
Bovenstaande onderwerpen komen nader aan de orde tijdens de volgende onderhandelingen op 4 april. Daarnaast moet ook gesproken worden over thema’s als opleidingen, ORT en loon.


 Bron: FBZ