PersoneelsPact Ouderenzorg in de maak

op .

De brancheverenigingen in de ouderen- en thuiszorg BTN en ActiZ zijn blij dat de afgelopen dagen verschillende politieke partijen aangaven dat zij bereid zijn extra budget in de ouderenzorg te investeren. Dit geld is hard nodig om de benodigde extra medewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg op te leiden en in dienst te kunnen nemen.

ActiZ en BTN hebben daarom de handen ineen geslagen om een integraal arbeidsmarktplan voor de ouderenzorg te ontwikkelen. Binnenkort lanceren zij het ‘PersoneelsPact Ouderenzorg’. Dit pact moet ervoor zorgen dat er in de toekomst voldoende zorgmedewerkers worden opgeleid en omgeschoold om goede en liefdevolle zorg te verlenen aan ouderen die dat thuis of in het verpleeghuis nodig hebben.
ActiZ en BTN zijn al op verschillende terreinen bezig en met meerdere partijen in gesprek om plannen te maken die onderdeel zijn van dit PersoneelsPact Ouderenzorg. Zij werken daarbij met zoveel mogelijk partijen samen om op die manier alle krachten en initiatieven –waar mogelijk– te bundelen.


BTN en ActiZ werken om drie redenen aan dit PersoneelsPact ouderenzorg


1.    Op dit moment hebben zorgorganisaties door de krapte op de arbeidsmarkt al ruim 8.000 openstaande vacatures. Zij verwachten dat dit aantal in 2017 oploopt naar 10.000 vacatures die zij lastig ingevuld krijgen. Het gaat daarbij vooral om de functies verzorgende ig en verpleegkundigen niveau 4 en 6.
2.    Het aantal 80+ers in Nederland neemt snel toe: van 700.000 mensen in 2016 groeit deze groep naar 1.400.000 ouderen in 2025. Gezien het feit dat een deel van deze groep ouderen zorg en ondersteuning nodig heeft, zal de zorgvraag toenemen. Niet alleen in een verpleeghuis, maar ook thuis, onder meer door de wijkverpleging. Dat vraagt om meer medewerkers in onze branche, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt door ‘ontgroening’ (minder jongeren die instromen op de arbeidsmarkt) alleen maar toeneemt.
3.    ActiZ presenteerde woensdag 11 januari jl. een berekening dat er 70.000 extra zorgmedewerkers en jaarlijks € 1,5 tot € 2 miljard nodig zijn om in alle verpleeghuizen overdag twee zorgprofessionals op een woongroep van 6 tot 8 bewoners in te zetten. Op die manier willen zorgorganisaties een kwaliteitsslag maken en voldoen aan de personele norm die het nieuwe kwaliteitskader stelt en die Hugo Borst en Carin Gaemers in hun manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ voorstellen.


Urgentie om tot arbeidsmarktplan te komen
Guus van Montfort, voorzitter ActiZ: “We staan voor een enorme uitdaging om voldoende zorgmedewerkers op te leiden, bij te scholen en te werven. De krapte op de arbeidsmarkt is nu al zo groot dat we niet langer moeten wachten. Het is de hoogste tijd om tot een gezamenlijk, innovatief arbeidsmarktplan te komen van alle betrokken partijen, waaronder het ministerie van VWS, de opleidingen, werkgevers- en werknemers-organisaties. Samen met BTN zijn we alvast begonnen met concrete voorstellen. Uiteraard praten wij daar met de andere betrokken organisaties graag over verder. Zodat alle initiatieven op dit gebied samen tot een win-win situatie leiden.”


PersoneelsPact Ouderenzorg
Het PersoneelsPact Ouderenzorg zal bestaan uit concrete projecten en initiatieven die gezamenlijk door de betrokken partijen worden uitgewerkt. De eerste voorstellen zijn er al. Daarbij gaat het onder meer over het volgende:
•    In intensieve samenwerking met het onderwijs aanbieden van verkorte opleidingen ouderenzorg. Hierbij wordt gesproken over mogelijke in-service opleidingen.
•    Verder ontwikkelen van innovatieve vormen van bijleren tijdens de loopbaan.
•    Het initiëren van programma’s en campagnes gericht op imagoverbetering en het continueren van lopende campagnes, zoals ‘Daar zit meer achter’.
•    Het beschikbaar stellen van voldoende leerwerkplaatsen en stageplaatsen.
•    Programma’s ontwikkelen met betrekking tot multiculturele doelgroepen. Gezien de zorgbehoefte van mensen met een niet-westerse achtergrond denken we hierbij bijvoorbeeld aan de instroom van migranten in de zorg. En aan het opleiden van verpleegkundigen in of uit het buitenland.
•    Het stimuleren van vaste banen met een grotere contractsomvang in combinatie met een flexibele inzet.
•    Blijvende en intensieve aanpak van verzuimaanpak en duurzame inzetbaarheid.
•    Aandacht voor technologische innovaties die mogelijk een bijdrage kunnen leveren bij het arbeidsmarktvraagstuk.
•    Aandacht voor de positie van ZZP-ers.


Zorgorganisaties zijn op dit moment al volop bezig met oplossingen voor het arbeidsmarktvraagstuk. Uit een enquête onder ActiZ-leden blijkt dat zij medewerkers intern opleiden, zij-instromers bijscholen en bijvoorbeeld een bonus betalen aan medewerkers die nieuwe mensen aanbrengen. Daarnaast zijn veel zorgorganisaties actief bezig met arbeidsmarktcommunicatie: op social media, via online banenmarkten en op scholen. En wordt in nauwe samenwerking met ROC’s en met MBO's en HBO’s gekeken naar mogelijkheden om meer stagiaires en vakantiekrachten te werven. Deze goede initiatieven worden ook onderdeel van het PersoneelsPact Ouderenzorg. Maar gezien de omvang van het arbeidsmarktvraagstuk moeten we ook nadenken over andere, onorthodoxere en langere termijn oplossingen.


Hans Buijing, BTN: “Staatssecretaris Van Rijn heeft onlangs toegezegd dat er € 100 miljoen extra beschikbaar komt voor verpleeghuiszorg. Het is fijn dat het kabinet inziet dat er geïnvesteerd moet worden in de ouderenzorg, maar dit bedrag is natuurlijk niet voldoende om tegemoet te komen aan het bedrag van € 1,9 miljard dat niet alleen door ActiZ, maar ook door het Centraal Planbureau is berekend. Wij willen met het PersoneelsPact Ouderenzorg een stap zetten om ervoor te zorgen dat er in toekomst voldoende medewerkers zijn voor de ouderenzorg in Nederland. Maar dan moet het kabinet wel genoeg budget vrijmaken om die medewerkers ook te kunnen opleiden en betalen. We doen dan ook een oproep aan de Tweede Kamer om dat woensdag 8 februari a.s. in het Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg te bespreken.”


Bron: ActiZ/BTN