Onderhandelaarsakkoord voor eerste Cao Kraamzorg

op .

Op 15 december jl. hebben Brancheorganisatie voor Geboortezorg (Bo Geboortezorg) en de werknemersorganisaties FNV, CNV, FBZ en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de eerste Cao Kraamzorg. De Cao Kraamzorg heeft een looptijd van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017.

De overeengekomen structurele salarisstijging bedraagt 0,65% per 1 januari 2017 en 1% per 1 juli 2017. De opbouw van de eindejaarsuitkering wordt met ingang van 1 januari 2017 verhoogd van 5,7% naar 6% en bedraagt vanaf 1 januari 2018 6,2%. De inconveniëntentoeslag wordt vanaf 1 januari 2017 ook uitbetaald over verlofuren.
Bo Geboortezorg en de werknemersorganisaties zijn verheugd dat het is gelukt toekomstgerichte afspraken te maken in deze nieuwe cao. FBZ-onderhandelaar Robert Barendse: ‘Behalve dat er sprake is van structurele loonsverhoging is het een goede ontwikkeling dat werknemers hun kosten voor scholing en herregistratie nu vergoed krijgen.’
Binnenkort wordt het onderhandelaarsakkoord aan de achterban voorgelegd, zodat de leden zich daarover kunnen uitspreken. FBZ vertegenwoordigt aan deze cao-tafel de belangen van kraamzorgmedewerkers die via VHP bij federatiepartner AVBZ zijn aangesloten.

Over de Cao Kraamzorg
De tekst van de cao VVT 2014-2106 is als vertrekpunt genomen voor de eerste Cao Kraamzorg. Belangrijke onderwerpen als functiewaardering, salarisschalen en pensioen worden ongewijzigd overgenomen. Om de leesbaarheid te vergroten worden alle bepalingen van de Cao VVT die niet van toepassing zijn op de kraamzorg uit de cao weggelaten.
Kraamzorg is mooi werk met een aantal bijzondere eigenschappen. Bo Geboortezorg en werknemersorganisaties hebben daarom afgesproken dat er tijdens de looptijd van de eerste cao Kraamzorg een aantal gezamenlijke onderzoeken wordt gehouden. Daarbij worden kraamzorgorganisaties en hun medewerkers nauw betrokken. De resultaten van deze onderzoeken vormen de input voor de besprekingen over de volgende Cao Kraamzorg. Zo wordt onderzoek gedaan naar onderwerpen als ‘arbeidstijdenmanagement binnen de kraamzorg’, het terugdringen van verzuim en het verhogen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

10.000 werknemers
De Cao Kraamzorg geldt voor de kraamzorgorganisaties die lid zijn van Bo Geboortezorg. Deze organisaties vormen gezamenlijk zo’n 95% van de kraamzorg in Nederland en tellen ruim 10.000 werknemers. Tot 1 april 2016 vielen deze organisaties en hun werknemers onder de Cao VVT.

Algemeenverbindendverklaring
Bo Geboortezorg en de werknemersorganisaties dienen bij de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid een verzoek in om de Cao Kraamzorg algemeen verbindend te verklaren voor de kraamzorgbranche.

Oprichting Cao Sociaal Fonds Kraam- en Geboortezorg
Cao-partijen hebben bovendien afgesproken om zo spoedig mogelijk na ondertekening van de Cao Kraamzorg een Cao Sociaal Fonds Kraam- en geboortezorg overeen te komen. Op basis van deze – ook algemeen verbindend te verklaren – cao wordt een Stichting Sociaal Fonds Kraam- en geboortezorg zorg opgericht. De stichting zal paritair worden bestuurd door vertegenwoordigers van cao-partijen. Doelstelling van deze stichting is onder andere het optimaliseren van de arbeidsverhoudingen binnen de kraamzorgbranche.

Zo worden onderwerpen voorbereid en besproken als:
- Verdere professionalisering van de kraamzorgverlening;
-  (Werken met) verdergaande digitalisering;
- Algemene vorming en opleiding van medewerkers in het kader van hun duurzame inzetbaarheid;
- Andere onderwerpen m.b.t. arbeidsverhoudingen in deze branche.

Ook de financiering van de uitvoering van die afspraken zijn daarbij onderwerp van bespreking.

        
Bron: FBZ