FBZ-achterban stemt in met eindbod Cao Gezondheidscentra

op .

Een meerderheid van de leden van de FBZ-verenigingen, waaronder de VHP-Zorg, heeft ingestemd met het eindbod voor de nieuwe Cao Gezondheidscentra.

Eerder stemden de leden van FNV Zorg en Welzijn al in en ook de leden van werkgeversvereniging InEen hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Deze gaat in op 1 januari 2015 en loopt tot en met 31 december 2017.

De huidige Cao Gezondheidscentra liep tot en met 31 december 2014 en werd per 1 januari 2015 opgezegd door werkgeversvereniging InEen. Voor werkgevers was praten over een nieuwe cao uitsluitend mogelijk indien er een moderniseringsslag zou worden gemaakt. Hierover is lang en uitgebreid overlegd, met voor FBZ als uitgangspunt ‘anders kan, minder niet’.

Totstandkoming eindbod
Uit dit overleg is afgelopen zomer een blauwdruk tot stand gekomen, waarin de wijzigingen voor de nieuwe cao zijn aangegeven. Alvorens verder te onderhandelen, wilde FBZ, conform afspraak, eerst het veld in met deze blauwdruk om de leden de gelegenheid te geven hierop te reageren. In augustus en begin september zijn daarom diverse bijeenkomsten in het land gehouden. FBZ heeft de reacties uit het veld mee teruggenomen naar de cao-tafel. Op 7 september 2016 vond het laatste overleg met InEen plaats, wat resulteerde in een eindbod. In het eindbod heeft InEen nog een aantal bijstellingen van FBZ in de blauwdruk meegenomen, die positief zijn voor de zorgprofessionals die werken in een gezondheidscentrum.

Hoofdlijnen nieuwe cao
In de nieuwe cao is het salarisgebouw compleet veranderd en er vinden in 2016 en 2017 structurele salarisverhogingen plaats van in totaal 3,5%.  Daarnaast wordt in 2016 eenmalig een bedrag van € 800 uitgekeerd (naar rato dienstverband) en wordt de eindejaarsuitkering in 2016 met 0,5% verhoogd en in 2017 nog eens met 0,5%. Er komt een 38-urige in plaats van een 36-urige werkweek en het dagvenster is verruimd van 08.00 – 19.00 uur naar 07.00 – 20.00 uur. Voor het afschaffen van het leeftijdsverlof is een compensatieregeling getroffen en er is een hoofdstuk ‘Loopbaanbeleid’ aan de cao toegevoegd. Verder komen er drie werkgroepen: een werkgroep Fysiotherapie die de inzet van fysiotherapeuten in de eerste lijn gaat onderzoeken, een werkgroep Farmacie/Apotheken die zich gaat buigen over de positie van apothekers in gezondheidscentra en tot slot een werkgroep Verloskunde, die onder andere gaat kijken naar de vergoedingen van de diensten. Bij al deze werkgroepen worden zorgprofessionals betrokken. De eerste spontane aanmeldingen zijn hiervoor al binnengekomen bij FBZ, die graag wil dat de werkgroepen binnenkort al van start gaan.
Lees meer over alle bepalingen in het eindbod.

Uitslag ledenraadpleging
Een meerderheid van de leden van FBZ-verenigingen heeft uiteindelijk ingestemd met het eindbod van InEen. FBZ heeft die uitkomst doorgegeven aan InEen en wil zo spoedig mogelijk het overleg aangaan om de cao-tekst verder inhoudelijk uit te werken.

        
Bron: FBZ