FAQ Verlof in de nieuwe Cao VVT 2016-2018

op .


In het eindbod van de werkgevers is een aantal belangrijke punten uit de inzet van FBZ opgenomen, zoals een volledige eindejaarsuitkering, bijzondere gebeurtenissen (bijzonder verlof) uit het verlofmandje,  scholing/ontwikkeling, sociaal plan, professionele statuten, vermindering van regeldruk en FWG VVT. Daartegenover staat dat de werkgevers de werknemers vragen verlof in te leveren.

Geldt de ORT voor alle werknemers in de VVT?
Nee. De doorbetaling ORT geldt voor werknemers tot en met schaal  65. Werknemers in hogere schalen krijgen geen vergoeding voor onregelmatige dienst of overwerk. In zijn algemeenheid wordt geacht dat dit in het salaris is verdisconteerd. Voor werknemers met recht op ORT (met name verpleegkundigen) zijn afspraken gemaakt over de doorbetaling van ORT tijdens verlofuren in de toekomst. Conform jurisprudentie hebben zij ook recht op doorbetaling over eerdere jaren. De betaling van ORT over verlofuren in het verleden wordt voor een deel betaald door werkgevers, en voor een deel door het inleveren van verlofdagen.

Wat krijgen werknemers zonder ORT?
Werknemers zonder recht op ORT ontvangen in december 2016 een eenmalige uitkering van 1,2% van 12 maal het voor de werknemer geldende maandsalaris van de maand december 2016. In februari 2017 wordt daarnaast een eenmalige uitkering uitgekeerd van 1,2% van 12 maal het voor de werknemer geldende maandsalaris van de maand februari 2017. Dit is zo geregeld omdat werknemers die geen recht op ORT hebben wel vakantiedagen moeten inleveren maar daar anders niets voor zouden terug krijgen.

Waarom moet ik verlof inleveren?
In de vorige cao werden alle soorten verlof uit het verlofmandje betaald. Werknemers moesten ook bij huwelijken of sterfgevallen uit hun eigen verlofmandje putten, en dat werd als onterecht ervaren. Daarom is in het hoofdstuk verlof nu een artikel opgenomen voor bijzondere gebeurtenissen. Dit betekent dat werknemers het verlof voor deze gebeurtenissen niet langer uit hun verlofmandje hoeven te halen. De werkgevers willen voor de gedeeltelijke bekostiging hiervan het verlof verminderen met ingang van 1 januari 2017. Een ander deel van het verminderde verlof wordt uiteindelijk gebruikt om de eindejaarsuitkering structureel op te hogen.

Ik werk parttime, moet ik ook 21,6 uur verlof inleveren?
Nee, u levert naar rato in. Stel dat u 80% werkt, dan levert u 80% van 21,6 uur, oftewel 17,28 uur in.

Dus het is een sigaar uit eigen doos?
Nee, maar zo kan het wel ervaren worden. Door verlof in te leveren, kunnen andere onderdelen van de salarisparagraaf beter worden gerealiseerd. Het klopt dat zowel werkgevers als werknemers hierin investeren. De werkgever heeft berekend dat vermindering van het aantal verlofdagen en de afschaffing van de levensloopbijdrage voor 1,2% bijdragen aan de kosten van de nieuwe cao-afspraken. De besparing uit beide maatregelen vloeit terug naar de werknemers in de vorm van loon en eindejaarsuitkering en de introductie van verlof voor ‘rouw en trouw’. Aan loonkosten geven de werkgevers structureel 3,15% meer uit. Dit betekent dat bij een looptijd van 2 jaar de salarissen gemiddeld met 1,6% stijgen.

Moet ik drie vakantiedagen inleveren om de “ORT-regeling” te bekostigen?
Nee. Voor alle werknemers geldt dat twee vakantiedagen worden ingeruild voor twee maal een incidentele uitkering van 1,2% van 12 maal het maandinkomen, éénmaal in 2016 en éénmaal  in 2017. Daarna dragen de ingeleverde dagen bij aan de groei naar een volwaardige eindejaarsuitkering. Deze is nu 5,7% en wordt in drie stappen verhoogd naar 8,33%. De derde ingeleverde vakantiedag wordt “uitgeruild” bij het verlof bij bijzondere gebeurtenissen (zoals verlof bij overlijden en huwelijk). Deze dag raken werknemers dus niet kwijt; heeft een medewerker meerdere bijzondere gebeurtenissen in een jaar, dan krijgen ze er zelfs meer uren voor terug.

Bron: FBZ