Eindbod Cao Gezondheidscentra

op .

FBZ, waaronder de VHP-Zorg en FNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen tijd met werkgeversvereniging InEen onderhandeld over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG).

InEen heeft onlangs een eindbod gedaan, waarvoor de FBZ-verenigingen hun leden gaan raadplegen.

De huidige Cao Gezondheidscentra/AHG, die liep tot en met 31 december 2014, is per 1 januari 2015 opgezegd door werkgeversvereniging InEen. Voor werkgevers was praten over een nieuwe cao uitsluitend mogelijk indien er een moderniseringsslag zou worden gemaakt. Hierover is lang en uitgebreid overlegd, met voor FBZ als uitgangspunt ‘anders kan, minder niet’.
Uit dit overleg is deze zomer een blauwdruk tot stand gekomen, waarin de wijzigingen voor de nieuwe cao/AHG zijn aangegeven. Alvorens verder te onderhandelen, wilde FBZ, conform afspraak, eerst het veld in met deze blauwdruk om de leden de gelegenheid te geven hierop te reageren. In augustus en begin september zijn daarom diverse bijeenkomsten in het land gehouden. FBZ heeft de reacties uit het veld mee teruggenomen naar de cao-tafel. Op 7 september vond het laatste overleg met InEen plaats, wat resulteerde in een eindbod. In het eindbod heeft InEen nog een aantal bijstellingen van FBZ in de blauwdruk meegenomen, die positief zijn voor de zorgprofessionals die werken in een gezondheidscentrum.

Hoofdlijnen eindbod
•    De nieuwe cao gaat in op 1 januari 2015 en loopt tot en met 31 december 2017.
•    Het hele salarisgebouw is veranderd: er worden voortaan 16 functiegroepen gehanteerd en er komen ‘zwevende’ salarisschalen waarbij alleen het minimum- en het maximumbedrag van de salarisschalen zijn vastgesteld. Werknemers kunnen door het nieuwe systeem sneller op het maximum van de schaal komen dan nu het geval is.
•    In 2016 en 2017 vinden structurele salarisverhogingen plaats van in totaal 3,5%. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2016 verhoogd met 0,5% en in 2017 nogmaals met 0,5%. Verder ontvangen werknemers in 2016 eenmalig een bedrag van € 800 (naar rato dienstverband).
•    Er komt een 38-urige in plaats van de huidige 36-urige werkweek.
•    Het dagvenster is verruimd van 08.00 – 19.00 uur naar 07.00 – 20.00 uur. Ter compensatie zijn de toeslagen ORT en ANW met enkele procenten verhoogd.
•    Het leeftijdsverlof is afgeschaft. In plaats daarvan krijgt iedere werknemer 2 extra bovenwettelijke dagen (in 2 stappen: 1e extra dag in 2017 en 2e extra dag in 2018). Werknemers van 40 jaar en ouder behouden de extra dagen die zij al hebben op de peildatum 31 december 2016.
•    De regeling ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ (extra vrije tijd voor 55-plussers) vervalt. Er komt een hoofdstuk ‘Loopbaanbeleid’. De werkgever stelt 3% (was 2%) van de loonsom beschikbaar voor loopbaanbeleid. Werknemers van 55+ behouden hun huidige aanspraken.
•    De wachtgeldregeling komt te vervallen. Bij ontslag krijgen werknemers, mits zij daar recht op hebben, een transitievergoeding.
•    Voor fysiotherapeuten is een Regeling extra uitkering afgesproken, die de regeling eenmalige uitkering voor fysiotherapeuten vervangt. Ook komt er een werkgroep Fysiotherapie om onder andere de inzet in de eerste lijn te onderzoeken. Fysiotherapeuten worden hierbij betrokken.
•    Er komt een werkgroep Farmacie/Apotheken, die zich gaat buigen over de positie van apothekers in gezondheidscentra. Apothekers worden hierbij betrokken.
•    Er komt een werkgroep Verloskunde, die onder andere gaat kijken naar de vergoedingen van de diensten. Verloskundigen worden hierbij betrokken.

Oordeel
Ondanks een paar kanttekeningen leggen de FBZ-verenigingen het eindbod met een positief advies voor aan hun leden. Er ligt een eindbod waarin voor meerdere doelgroepen van FBZ goede afspraken zijn gemaakt binnen de kaders van de gehele cao. We verwachten niet dat verdere acties een uitkomst opleveren dan het eindbod dat hier ligt. Dit is het maximaal haalbare resultaat.


Bron: FBZ