90% is bezig met ‘kanteling werktijden’

op .

90% van de instellingen in de VVT is intussen bezig met de ‘kanteling’ van werktijden, zoals afgesproken in de laatste cao.

Om medewerkers en organisaties te helpen bij de implementatie, wordt dit najaar een derde ronde workshops georganiseerd voor degenen die betrokken zijn bij de opzet en invoering van het kader. De eerste workshop staat gepland op 20 september.

In de Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) zijn afspraken gemaakt over de modernisering van de cao, zodat deze aansluit bij de decentralisatie en verschuiving van taken en bevoegdheden. In dat kader is onder andere afgesproken dat werknemers/teams meer zeggenschap krijgen over en invloed hebben op de decentrale invulling van hun werktijden.
Om dit proces goed te begeleiden, zijn alle cao-partijen, waaronder FBZ, samen het project ‘Kanteling werktijden’ gestart, en worden onder andere workshops gegeven, handvatten aangereikt en ervaringen uitgewisseld.

Kanteling is zichtbaar
Uit een monitor van de cao-partijen blijkt dat de voortgang van de Kanteling als branchebreed proces goed zichtbaar is: zo’n 90% van de instellingen geeft aan intussen met het proces bezig te zijn (bestuurders: 91%; medezeggenschapsorganen: 86%). Verder geeft 27% van de bestuurders en 16% van de ondernemingsraden/personeelsvertegenwoordigingen aan al een (concept)kader te hebben of daarmee bezig te zijn.

Workshops
Dit najaar worden weer workshops georganiseerd, die zijn bedoeld voor degenen die betrokken zijn bij de opzet en invoering van het kader, waaronder beleidsvoorbereiders, adviseurs, HR-medewerkers, zorgmanagers, planners en leden van een Ondernemingsraad/Personeelsvertegenwoordiging. De workshops gaan over drie thema’s:
•    Visie over en beleid voor het kader en de onderhandelingen hierover;
•    Het goed implementeren van een kader;
•    Het adequaat organiseren van formatie en inzet van medewerkers.
De workshops duren van 10.00 tot 16.00 uur (een lunch is inbegrepen) en vinden plaats in Zwolle (20 september), Utrecht/Nieuwegein (29 september en 25 oktober), Rotterdam/Capelle (22 september en 6 oktober) en Eindhoven (27 september en 20 oktober). Interesse? Kijk dan op www.kanteling.nu/bijeenkomsten-en-workshops/workshop voor meer informatie en de locaties.


Bron: FBZ