Voortgang overleg wachtgeld en transitievergoeding CAO-VVT

op .

Cao-partijen hebben afgelopen periode veelvuldig en intensief overleg gehad over de uitwerking van de protocollaire cao-afspraak om zo mogelijk de cumulatie tussen de wachtgeldregeling en de wettelijke transitievergoeding te voorkomen en dit in de CAO-VVT vast te leggen.


Momenteel is sprake van een wettelijke overgangsregeling, op grond waarvan gedurende de looptijd van de cao en bij aflopen daarvan (per 1 april 2016) nog tot uiterlijk 1 juli 2016 alleen de wachtgeldregeling van de cao geldt en nog niet de wettelijke transitievergoeding.

Concrete afspraak
Cao-partijen streven ernaar een concrete cao-afspraak te maken voor het aflopen van de CAO-VVT, te weten 1 april 2016. Het is daarbij de bedoeling van partijen dat de nieuwe regeling uiterlijk 1 juli 2016 ingaat.


Bron: Bonden