Maken van cao-afspraken voorbehouden aan werknemersorganisaties

op .

Maar maatwerk op bedrijfsniveau kan aanvullend in het belang zijn van werkgever en werkgever door in cao’s de ondernemingsraden (OR) ruimte te bieden om sommige bepalingen nader in te vullen.

Dat schrijft minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding hiervoor is de discussie over de versterking van de positie van de OR, met name de vraag wat de invloed van OR zou kunnen zijn bij de totstandkoming van cao’s. Met als doel te komen tot meer maatwerk in cao’s.

Asccher geeft aan dat de structuur van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming tussen werkgevers en werknemersorganisaties nog steeds actueel en zinvol is. Zo hebben (alleen) zij overzicht over het brede veld van arbeidsverhoudingen: de bonden hebben professionele onderhandelaars. Verder is er geen hiërarchische verhouding met de werkgevers waardoor werknemersorganisaties zich onafhankelijk kunnen opstellen. Uit internationale verdragen blijkt dat de overheid terughoudend moet zijn met het ingrijpen in en reguleren van het collectief overleg tegen de wens van sociale partners in.

De ondernemingsraad is wettelijk niet bevoegd tot het afsluiten van een cao. Als sociale partners in de cao ruimte laten voor decentrale afspraken kan de OR zorgen voor lokaal maatwerk.  

Bron: Min. SZW/FBZ