Onderhandelingsresultaat Cao Gehandicaptenzorg

op .

FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU’91 hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgeversorganisaties VGN en MEE Nederland voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.

Belangrijkste ‘winstpunten’ voor werknemers: een salarisverhoging van 1,4% per 1 januari, een Garantie- en Inkomensbeschermingsregeling en doorbetaling van de ORT tijdens vakantieverlof.

FBZ en de andere werknemersorganisaties voerden al lange tijd intensieve onderhandelingen voor een nieuwe cao, die gaat gelden van 1 januari tot en met 31 december 2016. Op 16 november waren de partijen eruit. Hieronder de belangrijkste afspraken op hoofdlijnen:
•    Per 1 januari 2016 wordt het salaris structureel verhoogd met 1,4%. Daarnaast wordt in januari 2016 een eenmalige uitkering verstrekt van 0,6% van het feitelijk in 2015 verdiende salaris.
•    De huidige wachtgeldregeling wordt op 1 januari 2016 vervangen door een nieuwe Garantie- en Inkomensbeschermingsregeling. Werknemers kunnen op deze regeling een beroep doen bij reorganisaties of vermindering van werk. Voor de hoogte van de vergoeding zijn twee dingen bepalend: de hoogte van de oude Wachtgelduitkering van de Cao 2014-2015 en de hoogte van de wettelijke transitievergoeding, die sinds juli dit jaar van kracht is. Als de berekende transitievergoeding hoger is dan de oude Wachtgelduitkering, ontvangt de werknemer de transitievergoeding. Als de oude Wachtgelduitkering hoger uitpakt, ontvangt de werknemer deze als aanvulling op de transitievergoeding.
•    De Onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt ook tijdens het (wettelijk) vakantieverlof uitbetaald. Helaas is het niet gelukt dit ook al voor 2016 van toepassing te verklaren op de toeslagen tijdens de bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst (BAC-dienst). Wel is dit onderwerp van gesprek in een fundamentele discussie die hierover in 2016 wordt gevoerd.
•    Contracten voor bepaalde tijd worden omgezet in vaste banen als het werk structureel van aard is. Daarnaast zijn nul-urencontracten alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk.
•    Werknemers met een bruto salaris van meer dan 100.000 euro die door de pensioenaftopping zijn getroffen, krijgen het werkgeversdeel in de pensioenpremiebijdrage terug. Die teruggave wordt structureel verwerkt in de salarisschalen (vanaf IP nummer 88).

Qua salarisontwikkeling ligt dit resultaat onder de salarisinzet van het FBZ Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016, maar daar staat tegenover dat de financiële armslag in de gehandicaptenzorg momenteel gering is en een deel van de loonruimte al is vergeven in het Zorgakkoord. Bovendien is de nieuwe Garantieregeling een goed alternatief voor de oude Wachtgeldregeling.

Het onderhandelingsresultaat ligt nu ter beoordeling bij het FBZ-bestuur, waarna de aangesloten verenigingen worden geïnformeerd over het advies om het resultaat aan hun leden voor te leggen.

        
Bron: FBZ