AC/FBZ stemt in met eindbod NFU

op .

De NFU heeft een eindbod gedaan voor het compenseren van de pensioenaftopping, dat volgens het Ambtenarencentrum/FBZ (waaronder VHP-Zorg) tegemoetkomt aan de wensen die tijdens de onderhandelingen op tafel zijn gelegd.

AC/FBZ zal daarom instemmen met dit eindbod. Het bod komt er kort gezegd op neer dat umc’s werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, zullen compenseren met een tegemoetkoming die eenmalig, duurzaam en structureel in de salarisschalen wordt verwerkt. Het geld dat van deze werknemers was, blijft dus voor deze groep beschikbaar, zonder dat dit ten koste gaat van andere werknemers.

Werknemersorganisaties hebben de afgelopen maanden onderhandeld met de NFU over een oplossing voor de pensioenaftopping. Werknemers die bruto meer dan een ton op jaarbasis verdienen, kunnen sinds dit jaar niet langer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen via hun werkgever. Zowel het werknemers- als werkgeversdeel van de premie wordt daardoor verlaagd. AC/FBZ heeft er van meet af aan voor gepleit dat werkgevers het werkgeversdeel van de premie teruggeven aan werknemers. Pensioen is immers uitgesteld loon en werknemers en werkgevers hebben afgesproken daar samen aan bij te dragen.
 
Volledige compensatie
Na enige druk vanuit liet de NFU weten dat standpunt te onderschrijven. Afgelopen zomer bereikten de werknemersorganisaties en de NFU op hoofdlijnen overeenstemming, en werd afgesproken dat de NFU overgaat tot volledige compensatie. Sindsdien is intensief gesproken over de vraag hoe die compensatie precies gaat plaatsvinden. De NFU heeft nu een eindbod gedaan. De tegemoetkoming wordt eenmalig, duurzaam en structureel in de salarisschalen verwerkt: de beste oplossing, omdat de terugbetaling daarmee ook in de toekomst geborgd is. AC/FBZ vindt het eindbod getuigen van goed werkgeverschap. Bovendien is de oplossing budgetneutraal: het geld dat was bedoeld voor zorgprofessionals die door de pensioenaftopping worden geraakt, wordt aan hen teruggegeven – zonder dat dit ten koste gaat van andere werknemers.
 
Daarnaast is afgesproken dat de NFU, in het geval de aftoppingsgrens verder wordt verlaagd, een open en reëel overleg wil voeren over de gevolgen. Het bod dat nu voorligt, zorgt daarmee voor een belangrijk precedent.

  Bron: FBZ