Rechter: bovensectoraal akkoord is geldig

op .

De FNV heeft het kort geding over de loonruimteovereenkomst verloren. De overeenkomst werd in juli gesloten tussen drie overheidscentrales (waaronder het Ambtenarencentrum, waarbij de FBZ en dus ook de VHP-Zorg is aangesloten) en overheids- en onderwijswerkgevers, en bevat afspraken over de loonruimte en pensioen. De FNV kon zich niet vinden in de afspraken.Normaal gesproken worden cao’s per sector afgesloten. In veel overheidssectoren werd echter al geruime tijd geen voortgang geboekt, door de beperkte budgettaire ruimte voor arbeidsvoorwaarden. Om die impasse te doorbreken, werd op 10 juli een zogeheten ‘centrale overeenkomst’ gesloten tussen het kabinet en drie overheidscentrales (Ambtenarencentrum, CCOOP en CMHF). In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de loonruimte die het kabinet beschikbaar heeft gesteld. Die ruimte is deels gevonden binnen de ABP-pensioenregeling door vanaf 2016 over te gaan van loon- naar prijsindexatie en door tot 2021 geen premieopslagen te heffen. AC, CCOOP en CMHF besloten te tekenen, omdat ze het belang van de overeenkomst groot vinden en ze de loonsverhoging, na een nullijn van vier jaar, niet wilden laten lopen.
De FNV kon zich echter niet vinden in de afspraken en sprak van een ‘sigaar uit eigen doos’. Volgens de vakcentrale was de overeenkomst bovendien niet rechtsgeldig, omdat de FNV de meeste ambtenaren vertegenwoordigt. Ook zou geen sprake zijn geweest van een ‘open en reëel overleg’.

Open en reëel overleg
De Haagse kortgedingrechter heeft de eis van de FNV om de gemaakte besluiten in te trekken, vandaag afgewezen. Volgens de rechter heeft tussen alle werkgevers- en werknemerscentrales een open en reëel overleg plaatsgevonden. “FNV is bij het aan het onderhandelingsakkoord voorafgaande overleg aanwezig geweest maar heeft er zelf voor gekozen om het overleg op 9 juli 2015 te verlaten, waardoor zij bij het sluiten van het akkoord, op 10 juli 2015, niet aanwezig is geweest. Het besluit over het onderhandelingsakkoord is desalniettemin met de vereiste meerderheid van stemmen genomen en de daarbij gemaakte pensioenafspraken zijn vervolgens in de Pensioenkamer bekrachtigd”, aldus de letterlijke tekst van de uitspraak. De FNV heeft intussen laten weten in hoger beroep te willen gaan.

Wat betekent de loonruimteovereenkomst voor FBZ-leden?
Het bovensectorale akkoord raakt ook zorgprofessionals die vallen onder de Cao’s UMC, Nederlandse Universiteiten en Onderzoeksinstellingen. Voor hen heeft de overeenkomst alleen gevolgen voor wat betreft de pensioenafspraken. De loonafspraken raken ook universiteiten, al zal de vormgeving daar her en der wat anders zijn, omdat de huidige Cao Nederlandse Universiteiten nog loopt tot en met 1 juli 2016. Aan de cao-tafel zal dus nog moeten worden gesproken over de loonruimte 2016 voor de sector onderwijs.

Bron: FBZ