Moeizame hervatting van cao-onderhandelingen na time-out

op .

Op 14 september zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao Gehandicaptenzorg na een time-out van ongeveer 3 maanden hervat. Een cao-akkoord lijkt nog niet veel dichterbij gekomen.


Korte terugblik
Begin dit jaar hebben de bonden hun leden gevraagd wat voor zaken (beter) moeten worden geregeld in een nieuwe cao. De werkgevers hebben hierop in juni een bod gedaan. Dit was in de ogen van de bonden echter volstrekt onvoldoende. De bonden hebben de werkgevers aangegeven een time-out te willen, zodat ze dit bod aan hun leden konden voorleggen. Dit is afgelopen zomer gebeurd en de resultaten zijn inmiddels bekend: bod afgewezen.


Resultaten tweede achterbanraadpleging
Afgelopen maandag hebben de bonden de resultaten overgebracht aan de werkgevers. Een grote meerderheid van de leden heeft aangegeven dat:
1.    het huidige loonbod (structurele loonstijging van ongeveer 0,7%) te laag is;
2.    de wachtgeldregeling ( = aanvulling op de WW-uitkering bij ontslag) niet moet worden afgeschaft vanwege de komst van de transitievergoeding (na 1 juli 2016 heb je immers recht op allebei als de wachtgeldregeling blijft bestaan);
3.    De hogere rekening van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) niet voor rekening dient te komen van de werknemers (ORT moet namelijk vanwege Europese regels ook tijdens verlof worden uitbetaald).  
Het bod van de werkgevers wordt door de achterban van de bonden dus volstrekt onvoldoende genoemd. Werkgevers blijven vooralsnog roepen dat er bijna geen geld beschikbaar is voor verbeteringen met betrekking tot deze punten.


Flexcontracten: keer de stijgende trend  
Tijdens deze 6de onderhandelingsronde hebben de bonden natuurlijk niet alleen gepraat over bovenstaande onderwerpen. Zo is bijvoorbeeld ook gesproken over het toenemend aantal flexcontracten. Werkgevers lijken er meer van doordrongen te zijn dat de balans tussen het aantal vaste contracten en flexcontracten teveel doorslaat richting flexcontracten. De bonden hebben afgesproken in een volgend overleg hier dieper op in te gaan.


Duurzame inzetbaarheid: meer investeren in scholing van werknemers
Ook moet er echt meer geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het personeel. Werkgevers moeten daarom zorgen voor goeie scholing. Door deze scholing neemt de kwaliteit van zorg toe en zijn werknemers ook duurzamer (breder) inzetbaar. Hierdoor neemt de kans op ontslag af en kunnen er ook meer arbeidsovereenkomsten met een hogere arbeidsduur worden aangeboden.
Kortom…


… de bonden blijven natuurlijk aangeven – gesteund door de resultaten van diverse ledenraadplegingen – dat werkgevers met betere voorstellen moeten komen. Maar een cao-akkoord is nog ver weg omdat partijen op veel onderwerpen  van mening blijven verschillen. De volgende onderhandelingsronde vindt plaats op 5 oktober.


Bron: Bonden