Oplossing pensioenaftopping voor umc’s

op .

Met werkgeversorganisatie NFU is overeenstemming bereikt over een oplossing voor de problematiek van pensioenaftopping.

Afgesproken is dat umc’s het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie boven 100.000 euro ten goede laten komen aan de medewerkers die het betreft. FBZ is blij met dit goede nieuws. De opstelling van de NFU getuigt van goed werkgeverschap en is een goed voorbeeld voor andere werkgeversorganisaties.

Sinds 1 januari is het pensioengevend salaris afgetopt op 100.000 euro bruto. Wie meer verdient, kan over het salarisdeel daarboven niet langer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen via de werkgever. Zowel het werknemers- als werkgeversdeel van de premie wordt daardoor verlaagd en dat heeft forse gevolgen voor het pensioen van groepen werknemers in de achterban van FBZ.

FBZ vindt het van belang dat werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie laten terugvloeien naar de werknemers die het betreft. De afgelopen tijd hebben de bij FBZ aangesloten organisaties werknemers opgeroepen dat kenbaar te maken bij hun werkgever. Veel medewerkers in de umc’s hebben hieraan gehoor gegeven, waardoor de urgentie bij de raden van bestuur bekend was. De gesprekken met de NFU verliepen vanaf het begin constructief. Dit voorjaar kwamen de werknemersorganisaties met de NFU overeen dat het werkgeversdeel toekomt aan werknemers die het betreft. Hoe dat precies zou worden vormgegeven, moest nog verder worden uitgedacht.

Tegemoetkoming
De acht umc-voorzitters, die samen het NFU-bestuur vormen, hebben intussen besloten het werkgeversdeel ten goede te laten komen aan de betreffende medewerkers. De tegemoetkoming wordt eenmalig en duurzaam verwerkt in de salarisschalen 16, 17 en 18. De tegemoetkoming vindt met terugwerkende kracht plaats tot 1 januari 2015. De verwerking in de salarisschalen wordt voorgelegd aan de werknemersorganisaties die zijn vertegenwoordigd in het Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen (LOAZ). Bij overeenstemming wordt deze regeling opgenomen in de nieuwe Cao UMC 2015-2017. Over de exacte uitwerking wordt na de zomer meer bekend.

Aanvullende regeling in ontwikkeling
Medewerkers kunnen met het extra inkomen uit het nettosalaris een regeling treffen om het ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen aan te vullen. De nieuwe wet schrijft voor dat een aanvullende regeling alleen vanuit het nettosalaris kan worden geregeld. De NFU kijkt met een onafhankelijk pensioenadviseur naar een goede structurele voorziening voor deze aanvullende regeling. Er wordt ook gekeken hoe dit zich verhoudt tot de aanvullende pensioenregeling die het pensioenfonds ABP ontwikkelt. Het is aan medewerkers zelf om te bepalen of ze al dan niet gebruik willen maken van de aan te bieden faciliteit. Na de zomer wordt duidelijk hoe de regeling er uitziet. Voor het nabestaandenpensioen is voor het jaar 2015 een tijdelijke voorziening getroffen door de NFU en de umc’s (Loyalis).

FBZ is nog in gesprek met andere werkgeversorganisaties (zoals de NVZ voor de ziekenhuizen en GGZ Nederland voor de ggz-instellingen) en hoopt dat die een voorbeeld nemen aan de oplossing die voor de umc’s is bereikt.

        
Bron: FBZ