Onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel

op .

Werknemersorganisaties CCOOP, CMHF en AC, waaronder de VHP-Zorg,  hebben op 10 juli een onderhandelaarsovereenkomst gesloten met overheids- en onderwijswerkgevers voor de loonruimte publieke sector 2015/2016.

Hierin zijn loonsverhogingen afgesproken die gelden voor alle kabinets- en onderwijssectoren. De afspraken raken ook umc’s, onderzoeksinstellingen en universiteiten.
De afgelopen weken verkenden CCOOP, CMHF en AC met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel. Met de overeenkomst wordt meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de lonen van werknemers in de publieke sector. Dit betekent, na een jarenlange nullijn, meer dan 5 procent loonstijging in 2015 en 2016.

De loonsverhogingen werken één op één door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw. De loonstijging over 2015 komt voor 0,8 procent uit het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar. De onderhandelaarsovereenkomst bevat twee nieuwe afspraken over het ABP-pensioen:
•    vanaf 1 januari 2016 is de ambitie om pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van aan de lonen. In de komende jaren zal open en reëel overleg worden gevoerd over een houdbare pensioenambitie voor de lange termijn. Daarbij wordt de mogelijkheid
om weer terug te keren naar loonindexatie uitdrukkelijk betrokken.
•    Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.
Beide veranderingen samen leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie, waaruit 1,4 procent van de loonruimte over 2016 wordt gefinancierd.


Bron: FBZ