AC/FBZ-achterban, waaronder VHP-Zorg, stemt in met Cao UMC

op .

De achterban van AC/FBZ heeft met een grote meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao UMC.

Ook de leden van de andere betrokken cao-partijen hebben het akkoord onderschreven. Dat betekent dat de afspraken verder kunnen worden uitgewerkt en dat is goed nieuws voor de 67.000 medewerkers in de sector.

AC/FBZ en de andere werknemersorganisaties bereikten op 10 juni een onderhandelaarsakkoord met de NFU. De nieuwe cao heeft een looptijd van 33 maanden: van 1 april 2015 tot 1 januari 2018. Hieronder de belangrijkste afspraken op een rij:

1.    Gedurende de looptijd wordt drie keer een salarisverhoging van 1% uitgekeerd, steeds op 1 augustus. Daarnaast ontvangen de medewerkers in augustus dit jaar een eenmalige bruto uitkering van 0,8% van het jaarsalaris (berekend over het maandsalaris van april 2015, met een minimum van € 350,-). In januari 2016 wordt eenmalig € 200,- uitgekeerd.
2.    Er geldt in principe een dienstverband voor onbepaalde tijd voor medewerkers die vast werk verrichten in vaste functies.
3.    De toelage onregelmatige diensten (TOD) wordt doorbetaald tijdens opgenomen vakantie-uren vanaf januari 2016, zonder verlaging van de huidige percentages.
4.    Er vindt reparatie plaats van het derde WW-jaar, zonder premieheffing voor de medewerkers; de bovenwettelijke werkloosheidsregeling wordt gehandhaafd.
5.    Verplichte opleidingsonderdelen van artsen in opleiding tot specialist worden voor 100% vergoed (nu 70%).
6.    Er wordt een aangepaste salarisstructuur voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici ontwikkeld.
7.    Er komt een inspanningsverplichting van NFU richting OCW om afspraken te maken over een door de overheid gefinancierd stagefonds voor coassistenten. Daarnaast worden de reiskosten van alle stagiaires inclusief coassistenten aanvullend volgens de lokale reiskostenregeling van het umc vergoed indien de OV-kaart daarin niet voorziet.
8.    De vakbondscontributie en/of contributie van de beroepsvereniging worden vergoed uit het persoonlijk budget als de medewerker dat wil.  
9.    Nul-urencontracten (met uitzondering van studentassistenten) en min-maxcontracten worden afgeschaft c.q. beperkt.

Bron: FBZ