Werknemers Cao UMC: onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie geborgd

op .

Door Europese regelgeving zijn werkgevers nu verplicht een gemiddeld percentage van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) uit te keren over het vakantiegeld.

Begin juni heeft de rechtbank in Den Haag de uitspraak gedaan dat een verpleegkundige de gemiste ORT tijdens verlof met terugwerkende kracht van 5 jaar moet uitbetalen. Het gaat hier om een individuele zaak. De uitwerking van de uitspraak kan per zaak verschillen. Er volgt waarschijnlijk nog een hoger beroep. De definitieve uitslag laat dus nog op zich wachten.

Er is nog geen rechtszaak geweest met een dergelijke eis bij één van de umc's. De kans dat een eis tot alsnog uitbetaling van ORT over een voorgaande periode wordt toegekend wordt zeer gering geacht. De verklaring daarvoor is dat de umc's tot april 1997 een gemiddelde toeslag onregelmatige dienst (TOD) over verlofuren betaalden. Dit is per 1 april 1997 afgeschaft. Als compensatie werd het percentage TOD vanaf dat moment, 1 april 1997, verhoogd. Je kunt dus stellen dat de umc's met die structurele verhoging van de toeslag voldaan hebben aan de eis van doorbetaling van TOD tijdens verlof.

Met ingang van de Cao  UMC 2015-2017 betalen de umc’s per 1 januari 2016 conform de nieuwe regelgeving een gemiddelde van de (individueel verkregen) TOD over verlofuren, overigens zonder dat de ORT-percentages worden verlaagd.

Bron: FBZ