Werkgelegenheid zorg neemt verder af

op .

Komende twee jaar neemt de werkgelegenheid in de zorg met 27.000 banen af. Afgelopen jaren gingen al 22.000 banen verloren. Hiermee zet de daling van het aantal banen van werknemers in de zorg door. Dat blijkt uit de nieuwste rapportage van het UWV.

Overschotten naast tekorten
Hoewel de effecten van de stelselherzieningen in de zorg zich nog volledig moeten uitkristalliseren, maakt het rapport duidelijk dat er de komende jaren minder behoefte zal zijn aan zorgpersoneel op de lagere opleidingsniveaus. Tegelijkertijd zijn er ook tekorten in de zorg. Zo is er veel vraag naar de wijkverpleegkundige op hbo-niveau omdat zorg steeds vaker thuis georganiseerd en complexer wordt. Voor enkele medische specialismen, zoals de specialist ouderengeneeskunde, gelden eveneens tekorten. Dit geldt ook voor personeel dat huisartsen ondersteunt.

Enkele cijfers op een rij
Voor de gehele periode 2012-2017:
 
•    VVT: - 44.000 banen; de gevolgen van de krimp zijn vooral merkbaar in de verpleging, verzorging en thuiszorg, daar werken de meeste werknemers in de zorg.
•    Gehandicaptenzorg: - 10.000 banen
•    Ziekenhuizen: - 5.000 banen
•    GGZ: tot 2017 blijft de werkgelegenheid in de geestelijke gezondheidszorg nagenoeg stabiel.
•    Huisartsenpraktijken: + 10.000; het aantal banen stijgt door overheveling van taken naar huisartsen en andere eerstelijnsaanbieders.
•    Ook ziet UWV het aantal zzp’ers in de zorg verder toenemen.

Herstel vanaf 2017
UWV gaat op de middellange termijn uit van een voorzichtig herstel van de werkgelegenheid in de zorg. In de UWV-prognoses wordt rekening gehouden met een toename van het aantal banen van werknemers met 2% in de periode 2017-2020. Naar verwachting zal de werkgelegenheid in de zorg in 2020 weer op het niveau zijn van 2011. De vacaturemarkt trekt nu al aan. Tussen 2013 en 2014 nam het aantal vacatures al met 9% toe. Verwacht wordt dat tussen 2014 en 2017 het aantal vacatures jaarlijks met nog eens 12% zal stijgen.
Bron: FBZ/UWV