Bonden bereiken onderhandelaarsakkoord voor nieuwe Cao UMC

op .

Tijdens de vijfde onderhandelingsronde hebben AC/FBZ, waaronder de VHP-Zorg, en de andere werknemersorganisaties in de vroege ochtend van 10 juni 2015 met werkgeversorganisatie NFU een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao UMC.

Er is een looptijd overeengekomen van 1 april 2015 tot 1 januari 2018.

In die drie jaar wordt het salaris elk jaar in augustus structureel met 1% verhoogd. Daarnaast wordt in augustus 2015 en januari 2016 een eenmalige bruto uitkering verstrekt. De eindejaarsuitkering wordt voortaan al in november uitgekeerd.
 
Onderhandelaars arbeidsvoorwaarden Brigitte Sprokholt en Rob Koster: ‘Het akkoord bevat tal van verbeteringen voor de werk- en inkomenspositie voor de 67.000 werknemers bij de umc’s. Dat vaste contracten de norm worden is een succes om trots op te zijn. Ook het voortaan uitbetalen van de toelage onregelmatige diensten tijdens vakantie, reparatie van het derde WW-jaar, het verhogen van het budget functie-gebonden kosten van de academisch medisch specialisten, een volledige vergoeding van de verplichte opleidingsonderdelen van aios en het ontwikkelen van een aangepaste salarisstructuur voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici zijn mooie resultaten in het belang van de werknemersachterban van AC/FBZ die bij een van de 8 umc’s in ons land werkzaam
is.’
 
Belangrijke resultaten
 
Werkzekerheid
Voor medewerkers in vaste functies en die vast werk verrichten gaat in principe een dienstverband voor onbepaalde tijd gelden. Als een medewerker in dienst is voor onbepaalde tijd en een opleiding in zijn umc gaat volgen blijft de medewerker bij het betreffende umc in vaste dienst.
 
Behoud zorgprofessionals voor de arbeidsmarkt
Er zijn afspraken gemaakt over het behouden van de door umc’s opgeleide zorgprofessionals, met name die groepen die problemen ondervinden met aansluiting op de arbeidsmarkt. Zo moeten basisartsen, arts-assistenten en andere door de umc opgeleide zorgprofessionals voor de zorg behouden worden. De umc’s kunnen voor de extra kosten een beroep doen op gelden uit het arbeidsmarktfonds.
 
Toelage onregelmatige diensten tijdens verlof
Vanaf 1 januari 2016 wordt de toelage onregelmatige diensten (TOD) doorbetaald tijdens de opgenomen vakantie-uren.
 
Wet werk en zekerheid
Partijen spreken af de bovenwettelijke werkloosheidsregeling (bijlage P van de cao) te handhaven voor alle umc’s. Deze bijlage wordt aangevuld met het volgende:
•    Het totale arbeidsverleden is van toepassing voor het bepalen van de opbouw en duur van de WW-uitkering.
•    De maximale duur van de WW en WGA blijft 38 maanden, op basis van opbouw en duur van het totale arbeidsverleden (1 maand per gewerkt jaar).
•    De bovenwettelijke afspraken in bijlage P worden behouden, ook voor de private umc’s.
•    Gedurende de looptijd van de cao wordt van de medewerker geen bijdrage gevraagd voor de reparatie van WW-aanspraken.
 
Stagevergoeding
Afgesproken is dat de NFU zich gedurende de looptijd van deze cao samen met belangenorganisaties voor studenten maximaal zal inspannen om te komen tot een door de overheid gefinancierd stagefonds voor coassistenten. De stagevergoedingen worden gedurende deze cao verhoogd met de overeengekomen structurele loonsverhogingen. Reiskosten van alle stagiaires en coassistenten worden aanvullend volgens de lokale reiskostenregeling vanaf 1 januari 2016 vergoed inden de OV-kaart daarin niet voorziet.
 
Vergoedingen
•    De werknemer heeft het recht de werkgever te verzoeken de vakbondscontributie en/of contributie van zijn beroepsvereniging te voldoen uit zijn persoonlijk budget.
•    Het budget functie-gebonden kosten van academisch medisch specialisten wordt per 1 januari 2016 verhoogd naar 6.000 euro; vanaf 2017 worden deze kosten jaarlijks geïndexeerd.
•    Voor artsen in opleiding tot specialist wordt per 1 januari 2016 overgegaan naar een volledige vergoeding van verplichte scholing volgens CCMS alsook volledige vergoeding van verplichte scholing vanuit umc. Op dit moment geldt hiervoor nog een vergoeding van 70%.
 
Inschaling basisartsen en arts-assistenten
Bij de inschaling van basisartsen en arts-assistenten wordt relevante onderzoekservaring  in geneeskundig wetenschappelijk onderzoek voor het artsexamen meegenomen als ervaring die meetelt. Deze bepaling gaat in vanaf 1 april 2015. Vanaf 1 april 2015 worden basisartsen en arts-assistenten die starten met promotieonderzoek altijd in de schaal van basisarts of arts-assistent geplaatst.
 
Beloning van ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici
Gedurende de looptijd van de cao wordt een aangepaste salarisstructuur voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici ontwikkeld.
 
Binnenkort vragen de AC/FBZ-organisaties hun leden die vallen onder de Cao UMC hun mening over het onderhandelaarsakkoord kenbaar te maken. Volg onze site voor actuele berichtgeving.

Bron: FBZ