Cao GGZ onderhandelingsresultaat

op .

De werknemersorganisaties FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU'91 hebben met GGZ Nederland een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao ggz.

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2015 tot 1 maart 2017 en voorziet in een structurele loonsverbetering van 3,5% en eenmalige uitkeringen van in totaal 0,8%.

De onderhandelingen over een nieuwe cao GGZ hebben lange tijd stilgelegen. Ondanks herhaaldelijke pogingen om tot een resultaat te komen, leiden de moeilijke situatie in de GGZ tot het steeds weer staken van het overleg. In maart van dit jaar zijn de onderhandelingen herstart en dat heeft op 22 mei een onderhandelingsresultaat opgeleverd. De belangrijkste punten:

Loon en ORT

  • Een structurele loonsverhoging van 1,75% per 1 juli 2015 
  • Een structurele loonsverhoging van 1,25% per 1 juli 2016 
  • In 2016 wordt de eindejaarsuitkering (structureel) verhoogd met 0,5% 
  • Een eenmalige uitkering van 0,5% in december 2015 
  • Een eenmalige uitkering van 0,3% in december 2016

Medewerkers die onregelmatig werken krijgen per 1 juli 2015 onregelmatigheidstoeslag uitbetaald over hun opgenomen vakantieuren (over maximaal 166 uur per jaar bij een voltijd dienstverband).

Invoering activeringsregeling
De huidige wachtgeldregeling wordt per 1 juli 2015 vervangen door een activeringsregeling, die bestaat uit een transitievergoeding bij ontslag en een aanvulling op de WW. In deze nieuwe activeringsregeling is behoud van werkzekerheid en het arbeidsmarktfit houden van medewerkers het uitgangspunt. Er wordt geïnvesteerd in het van werk naar werk begeleiden van boventallige medewerkers. Omdat er per 1 juli 2015 een nieuwe Wet Werk en Zekerheid ingaat, zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van de wettelijke transitieregeling voor dit doel en het vernieuwen van sociale plannen.

Flexibiliteit en werkzekerheid Afgesproken is dat vast werk leidt tot een vast contract. Er zijn afspraken gemaakt over het omzetten van tijdelijke naar vaste contracten en het zoveel mogelijk voorkomen van nulurencontracten.  Hierdoor wordt de zekerheid over werk en inkomen ook voor deze groep medewerkers groter.

Om toch de inzetbaarheid van medewerkers binnen de instelling te vergroten is afgesproken dat vaste medewerkers breder inzetbaar zijn binnen de organisatie. Elke werknemer maakt daarvoor met zijn werkgever een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Overig

  • De stagevergoedingen worden geïndexeerd met de cao-loonontwikkeling in de GGZ. 
  • Per praktijkleerjaar krijgt de leerling maximaal 288 uren lestijd met behoud van salaris. 
  • Voor medewerkers die onder de Participatiewet vallen wordt een aparte loonschaal gemaakt.

Een groot aantal verslechteringen op het gebied van werktijden, afschaffing van ORT en van ontziemaatregelen voor 57+-ers zijn gelukkig van tafel gehaald.

Bron: Bonden