Welke gevolgen hebben beleidsmaatregelen voor arbeidsmarkt zorg?

op .

Wat zijn de gevolgen van (recente) beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt? Dat onderzoeken acht brancheorganisaties, waaronder A+O VVT, samen met het ministerie van VWS.

De inzichten uit het onderzoeksprogramma zal A+O VVT gebruiken om organisaties in de VVT te ondersteunen bij hun arbeidsmarktbeleid.

Voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn worden rond de 1000 werkgevers in de zorg (ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ, huisartsenzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg - VVT) en de welzijn (Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang) telefonisch benaderd.

Vraaggesprek
De uitvoerders van het onderzoeksprogramma  CAOP en KIWA laten de hoofden P&O benaderen om de vragenlijst af te nemen. In het gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • de huidige samenstelling van het personeelsbestand (medewerkers met vast en tijdelijk contract, flexibele werknemers); 
  • de verwachte aanpassingen in het personeelsbestand naar aanleiding van beleidsmaatregelen van de overheid en de maatregelen die uw organisatie neemt om in te spelen op de verwachte effecten (personeelsbestand uitbreiden of inkrimpen; werkdruk); 
  • medewerkers opleiden en scholen in 2015 (toe- of afname van opleidingen en scholing); 
  • vragen over uw organisatie (zoals welke zorg levert u, met wie werkt u samen).

Personeelsbeleid in sector
Het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn volgt al enkele jaren de arbeidsmarktontwikkelingen in de VVT. In het laatste arbeidsmarktonderzoek (2014) zijn vragen gesteld over het personeelsbeleid. Daarbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de verwachte ontwikkelingen in het personeelsbestand; 
  • medewerkers opleiden en ontwikkelen en nieuwe medewerkers opleiden via BBL en stageplaatsen; 
  • functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren met medewerkers en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstellen; 
  • het arbobeleid van instellingen (inclusief aandacht voor werkdruk); 
  • de combinatie van werk en privé (inclusief mantelzorgtaken); 
  • effecten van (verwachte) technologische ontwikkelingen, productinnovaties en nieuwe typen dienstverlening voor het werk in de instelling.

Onderzoeksresultaten
De vijf belangrijkste onderwerpen uit het onderzoek (ontwikkeling formatie, opleiding en ontwikkeling, werkdruk, innovatie in het werk, agressie en geweld) zijn samengevat in de infographic werkgeversenquête zorg. Deze infographic geeft een vergelijking van de resultaten uit de ziekenhuizen met die uit de GGZ, gehandicaptenzorg en VVT.

Bron: A+O VVT