Gezondheidscentra/AHG: werk in uitvoering

op .

Werkgeversvereniging InEen en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en FBZ (waaronder de VHP-Zorg) zijn het afgelopen jaar intensief met elkaar in gesprek geweest over een vernieuwde opzet van de Cao Gezondheidscentra/AHG.

De gesprekken zijn voorspoedig verlopen en aan de horizon begint zich een nieuwe toekomstbestendige cao af te tekenen. Dit nieuwsbericht informeert over de voortgang van het proces en de stappen die de komende maanden te verwachten zijn.

Wat ging vooraf?
In het akkoord over de Cao Gezondheidscentra/AHG 2011-2013 én 2013-2014 waren de werkgevers- en werknemerspartijen overeengekomen de cao te actualiseren en te moderniseren. Ook de afspraken in de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) spelen hierin een belangrijke rol. Partijen hebben in het voorjaar van 2014 het proces van vernieuwing voortvarend ter hand genomen. Hoewel het besluit van InEen in het najaar van 2014 om de Cao Gezondheidscentra /AHG 2013-2014 formeel op te zeggen een grote hypotheek op het proces leek te leggen, is het overleg er niet door belemmerd.   Waar staan we nu? In een aantal sessies – soms onder begeleiding van een externe deskundige – waarbij soms kaderleden of leden van de klankbordgroep aanwezig waren – zijn werkgevers- en werknemerspartijen systematisch en groepsgewijs alle arbeidsvoorwaarden in de huidige cao langsgelopen. Ieder blok arbeidsvoorwaarden (arbeidsovereenkomst, inkomen, arbeidsduur, werktijden en verlof, vergoedingen, etc.) waarover partijen overeenstemming wisten te bereiken, is opgenomen in een blauwdruk. Deze blauwdruk met de contouren van de vernieuwde cao is inmiddels bijna compleet.

Hobbels
Er zijn nog een paar (fikse) hobbels waar partijen elkaar nog niet helemaal hebben kunnen vinden. In de eerste plaats is er nog geen overeenstemming over de vernieuwing van de AHG. De uitgangspunten waar een nieuwe AHG aan moet voldoen kunnen weliswaar grotendeels op wederzijdse instemming rekenen, maar de vertaling daarvan in afspraken nog niet. Hetzelfde geldt voor de reparatie van de opbouw en duur van de WW (als de veranderingen van de huidige regeling op 1 januari 2016 van kracht worden) en de toepassing van de aanvullende wachtgeldregeling uit de cao.

Wat kunt u verwachten?
In de komende weken spannen partijen zich in om de (concept)blauwdruk verder in te vullen. Als dit voortvarend verloopt, organiseren FBZ en FNV Zorg & Welzijn in de loop van mei 2015 op vier plaatsen verspreid over het land ledenbijeenkomsten om het concept met u te bespreken. De reacties van de achterban zijn doorslaggevend voor het bereiken van een uiteindelijk akkoord over de blauwdruk. Verder willen we tijdens de bijeenkomsten samen met u onder andere de inzet bepalen voor de loonsverhoging voor 2015.

Ledenraadpleging
Zodra werkgevers- en werknemerspartijen een definitief akkoord over de blauwdruk voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG hebben bereikt, zullen we deze met de overeengekomen loonsverhoging voor 2015 in een raadpleging aan de leden voorleggen. We streven ernaar de raadpleging vóór 1 juli 2015 te laten plaatsvinden. Pas als de leden met de uitkomst van de onderhandelingen instemmen, is sprake van een nieuwe en vernieuwde Cao Gezondheidscentra/AHG. Immers, leden hebben het laatste woord.

Bron: FBZ