Geriatrische revalidatiezorg succesvol: meer cliënten behandeld met hetzelfde budget

op .

Door de overgang van geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet worden met hetzelfde geld meer cliënten behandeld.

Het aantal cliënten is toegenomen en de gemiddelde opnameduur is afgenomen. Dat blijkt uit het ActiZ-onderzoek naar de inkoop van geriatrische revalidatiezorg in 2014. Daarnaast laat het onderzoek zien dat zorgorganisaties last hebben van hoge administratieve lasten doordat zij voor 2015 afspraken moesten maken met individuele zorgverzekeraars.

Ongeveer de helft van de 140 zorgorganisaties  die geriatrische revalidatiezorg aanbieden, vulde de enquête in. De antwoorden geven dus een representatief beeld. Uit de rapportage blijkt dat de overgang van de revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet duidelijk invloed heeft gehad op de zorg. Ruim 50% van de 69 respondenten zegt meer cliënten te hebben opgenomen dan in voorgaande jaren. De afspraken voor de hoeveelheid geboden zorg (productie) zijn echter vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Omdat de opnameduur is gedaald en de overgang naar thuis beter verloopt door ambulante vervolgzorg, konden de zorgorganisaties de groei in het aantal cliënten opvangen binnen het huidige budget.

Geriatrische revalidatiezorg is dus succesvol, zeker nu mensen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen en af-en-toe extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld als iemand na een operatie of hersenbloeding tijdelijk moet herstellen. ActiZ ziet dat er op dit moment beperkte aandacht is voor deze tijdelijke ‘vangnetfuncties’ zoals herstelzorg, tijdelijke opname in verpleeghuizen en verzorgingshuizen (al dan niet onder verantwoordelijkheid van huisartsen). Het is van belang dat deze voorzieningen ‘open’ blijven, want ze hebben een grote maatschappelijke meerwaarde. ActiZ pleit er dan ook voor dat deze voorzieningen zoals de geriatrische revalidatie, herstelzorg en behandelzorg voor ouderen goed toegankelijk blijven.

Knelpunten
Een aantal zaken vragen extra aandacht. Voor de zorginkoop 2015 maakten zorgorganisaties voor het eerst afspraken met individuele verzekeraars. Deze verandering levert de zorgorganisaties aanzienlijk zwaardere administratieve lasten op: 83% van de respondenten ervaart dit als een verslechtering. Zij geven aan dat zij met name willen dat de inkoop geüniformeerd wordt, zowel op proces als op inkoopcriteria.

Daarnaast voorziet 59% problemen voor de bekostiging van hulpmiddelen die boven het tarief uitstijgen. En een deel van de respondenten geeft aan dat zij problemen ervaren bij het maken van afspraken over de dure geneesmiddelen met ziekenhuizen.

Bron: ActiZ