Nadere duiding over conflict over tekst CAO VVT

op .

Werkgevers en de betrokken vakbonden, botsen met vakbond Abvakabo FNV over de tekst in de nieuwe CAO VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg) over het invoeren van een aparte salarisschaal voor hulpen bij het huishouden.

Werkgevers en de betrokken vakbonden, botsen met vakbond Abvakabo FNV over de tekst in de nieuwe CAO VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg) over het invoeren van een aparte salarisschaal voor hulpen bij het huishouden.

Donderdagmiddag 4 december hebben de partijen die betrokken zijn bij de CAO VVT over de teksten voor de CAO overlegd en toen is er een conflict ontstaan over een deel van de tekst.

Wat is er aan de hand?
In het overleg over de nieuwe CAO VVT hebben alle partijen op initiatief van Abvakabo FNV afspraken gemaakt om een eind te maken aan de loon en prijsdumping in de Wmo (huishoudelijke ondersteuning). Daarvoor is afgesproken dat er in de CAO VVT een aparte salarisschaal voor alle hulpen in het huishouden komt. Deze schaal loopt (ongeveer) parallel met de huidige salarisschaal 15.

Om dit mogelijk te maken moesten er twee dingen gebeuren:
1. Gemeenten moeten ook daadwerkelijk die kostprijs hanteren in hun aanbestedingen. Ze moeten de gunning voor huishoudelijke hulp geven aan de zorgaanbieder die fatsoenlijk loon betaalt en niet aan de aanbieder die voor het allerlaagste bodemtarief gaat.
2.  Zorgaanbieders/aanbieders van hulp bij het huishouden moeten de salarisschaal die in de CAO VVT is afgesproken daadwerkelijk hanteren. Ze mogen daar niet onder gaan zitten.

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Om het laatste mogelijk te maken moet de CAO VVT algemeen verbindend worden verklaard; dan geldt de CAO voor iedereen in de sector. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, moet dit besluit nemen. Maar om de gemeenten zo ver te krijgen dat ze niet voor de allergoedkoopste aanbieder gaan en de race naar de bodem stoppen, is meer nodig. Daarvoor is afgesproken aan de minister te vragen een Algemene Maatregel van Bestuur op te stellen, waarin onder andere die minimum prijs van hulp bij het huishouden wordt vastgesteld. Tijdens de onderhandelingen voor de CAO VVT, is toegezegd dat er zo’n AMvB zou komen.

De invoering van de aparte de salarisschaal voor hulpen bij het huishouden is afhankelijk gemaakt van de AMvB, die de kostprijs van hulp in het huishouden moet regelen. Anders wordt het beoogde effect, het stoppen van de loon en prijsdumping, niet gehaald.

De kernvraag
Deze week zaten de sociale partners aan tafel om de precieze tekst in de CAO hierover vast te stellen. De vraag die op tafel lag was ‘mogen partijen, als de AMvB er is, toetsen of die maatregel voldoet aan de in het onderhandelingsakkoord gestelde voorwaarden'? Abvakabo FNV vindt van niet. De andere partijen vinden dat wel.

Alle bonden vinden dat de AMvB getoetst moet worden. Als de minimum prijs voor hulp bij het huishouden niet wordt vastgesteld, is er nog steeds geen gelijk speelveld. Dan blijft de markt open voor (spot)goedkope zorgaanbieders die hun werknemers voor dumpprijzen laten werken. Gemeenten kunnen dan nog steeds voor het allerlaagste tarief gaan.

Bestaande zorgaanbieders die wel fatsoenlijke lonen moeten betalen (want ze zijn gehouden aan de CAO) verliezen hun gunning en hun werknemers verliezen daarmee hun werk.

Standpunt bonden
De overige bonden vinden dit onacceptabel. Zij begrijpen niet dat Abvakabo FNV vasthoudt aan het standpunt van onvoorwaardelijke invoering van de salarisschaal. Daarmee help je de hulpen in de huishouding van de regen in de drup. Lage lonen, die ver onder de afgesproken salarisschaal gaan én verlies van werkgelegenheid zijn dan het gevolg.

De overige bonden betreuren de opstelling van Abvakabo FNV en nodigt de bond dringend uit zich te bezinnen op de ingezette lijn. Zij houden vast aan de afspraken die zij hebben gemaakt in het onderhandelaarsakkoord CAO VVT en willen zo snel mogelijk een goede CAO voor de hele VVT sector. Het is aan Abvakabo FNV om zich daar al dan niet bij aan te sluiten.

Bron: Bonden