Kabinet wil geen verbod maar rem op oneigenlijk gebruik alfahulpen

op .

Het Kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten het advies van de Commissie Kalsbeek om de Regeling dienst verlening aan huis (RDAH) af te schaffen voor Wmo gefinancierde hulp bij het huishouden door alfahulpen, niet over te nemen.

De Commissie Kalsbeek adviseert in haar rapport van 28 maart 2014 om werknemers die voornamelijk uit publieke middelen betaald worden, geen mindere rechtspositie te laten hebben dan andere werknemers. Het ILO Verdrag waarin de rechtspositie van domestic workers wordt verbeterd, wordt niet geratificeerd.

Particulieren die een werknemer minder dan vier dagen per week in dienst hebben voor huishoudelijk werk, hoeven geen belastingen en premies af te dragen. Dit is vastgelegd in de Regeling dienstverlening aan huis. Hieronder vallen onder meer de mensen die thuiszorg leveren via het persoonsgebonden budget (Pgb), zoals alfahulpen.

Het kabinet is het op zich eens met de Commissie dat een slechtere rechtspositie van huishoudelijk werkers niet wenselijk is. Tegelijk constateert het kabinet dat er voor een deel van de markt geen goed alternatief is. Het kabinet gaat zich nu primair richten op het voorkomen van oneigenlijke alfahulpconstructies en gaat bekijken of en hoe wet- en regelgeving aangepast kan worden om ervoor te zorgen dat de Regeling niet oneigenlijk gebruikt wordt. Van werkgevers en werknemers wordt een actieve rol verwacht als het gaat om de correcte naleving en het tegengaan van ongewenste constructies. Ook Inspectie SZW en Belastingdienst zullen hierin een rol spelen. Het Kabinet ziet om financiële redenen en wegens de fraudegevoeligheid geen heil in dienstencheques als alternatief voor de RDAH. ActiZ betreurt dit. ActiZ is wel blij met recente middelen voor de Huishoudelijke Hulp Toelage die, in elk geval tijdelijk, een deel van de ontslagen voor hulpen bij het huishouden voorkomt.

Hoewel in de nieuwe Wmo 2015 het huidige wettelijke verbod op de inzet van alfahulpen bij huishoudelijke hulp in natura is vervallen, constateert ActiZ dat het Kabinet het gebruik van alfahulpen nadrukkelijk beperkt ziet tot personen met een PGB en ander gebruik als oneigenlijk gebruik kwalificeert. De keuze van burgers voor een PGB wordt in de nieuwe Wmo beperkt tot maatwerkvoorzieningen. Omdat de meeste gemeenten de hulp bij het huishouden vanaf 2015 echter als algemene (schoonmaak)voorziening aanbieden, waarvoor geen PGB mogelijkheid bestaat, zullen de meeste alfahulpen vanaf 1 januari 2015 toch nog hun baan verliezen. Er werken momenteel ca. 45.000 alfahulpen als hulp bij het huishouden in de Wmo.

Bron: ActiZ/VWS