Arbeidsmarkteffectrapportage bevestigt onzekere werkgelegenheid ggz

op .

De werkelijke effecten voor de werkgelegenheid in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg zijn voor 2015 nog onvoldoende concreet.

Dit blijkt uit de arbeidsmarkteffectrapportage (AER) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die op 14 oktober gepubliceerd is.

De AER laat volgens een macro berekening een verlies aan werkgelegenheid zien van 12.000 fte in de langdurige zorg en jeugdhulp. Hierbij is ervan uitgegaan dat het door het kabinet beschikbaar gestelde budget 1 op 1 wordt doorgegeven. 'Het feitelijk voor de zorgsector beschikbare budget zal daar in de praktijk waarschijnlijk van afwijken. Zorginkopers spelen hierin een cruciale rol, zij kunnen de arbeidsmarkteffecten versterken dan wel verzachten', vat de AER samen.

GGZ Nederland vindt het verwachte banenverlies van 12.000 fte in de hele zorg een onderschatting van het werkelijk te verwachten banenverlies. Niet alleen de bezuinigingen en de hogere uitvoeringskosten, die gepaard gaan met overheveling van zorg naar de gemeenten, leiden tot krimp. Ook het hoge tempo van de decentralisatie van zorg naar de gemeenten, het feit dat veel gemeenten nog niet voldoende klaar zijn voor de overheveling en de vertraging rond de zorginkoop hebben een negatieve invloed op de werkgelegenheid. Samen met een toename aan regeldruk, leiden deze knelpunten tot extra frictiekosten. Zo komen het voor zorg beschikbare budget en de werkgelegenheid verder onder druk te staan. Bovendien zullen ook na 2015 verdere bezuinigingen volgen en is het voor strategisch HR-beleid van belang verder te kijken dan 2015.

Bron: GGZ Nederland