Werkgevers stemmen in met CAO VVT

op .

De leden van ActiZ en BTN hebben ingestemd met de cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

De achterbannen van de vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ en NU’91 zullen de komende dagen stemmen over het onderhandelingsakkoord dat op 23 september jl. werd bereikt. Als ook zij akkoord gaan, betekent dat dat er een nieuwe CAO is voor de grootste branche in Nederland.

De nieuwe cao geldt voor ongeveer 430.000 zorgmedewerkers en loopt van september 2014 tot 1 april 2016. Het akkoord is door alle vakbonden ondertekend, inclusief Abvakabo FNV. De grootste vakbond boycotte geruime tijd het overleg.

Salarisschaal
De nieuwe cao bevat onder andere een loonsverhoging van ruim twee procent. Daarnaast zullen nul-urencontracten alleen in uitzonderlijke situaties afgesloten worden. Werkgevers en werknemers stellen in de cao een minimum salarisschaal vast. Hierdoor wordt het moeilijker om op tarief te concurreren. Gemeenten zullen in de onderhandelingen over huishoudelijke hulp rekening moeten gaan houden met de minimum salarisschaal voor huishoudelijke hulp. Cao-partijen hebben afgesproken dat deze salarisschaal alleen in werking treedt als het kabinet een duidelijke Algemene Maatregel van Bestuur uitvaardigt richting de gemeenten.

Aad Koster, directeur ActiZ: "In deze tijden van grote hervormingen is het goed dat we met zowel BTN als alle vakbonden een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao hebben afgesproken. De ActiZ zorgorganisaties gaven net massaal aan dat zij zich kunnen vinden in de gemaakte afspraken. Een belangrijk signaal nu werkgelegenheid onder druk staat. Want met deze cao maken we duidelijk dat we onze medewerkers waarderen om hun grote inzet."

Deel CAO
BTN bestuurder Jan Verschuren: “BTN leden zijn zich bewust van de lastige tijden waarin de sector verkeert, maar hebben er massaal voor gekozen om niet te concurreren op arbeidsvoorwaarden. BTN leden hebben daarbij wel nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een goede invulling van de randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van alphaconstructies en een heldere AMvB. Daarnaast willen BTN leden zich inzetten om bij de volgende CAO onderhandelingen te komen tot aparte deel CAO’s voor bijvoorbeeld kraamzorg en WMO.

Bron: Skipr