Vakbonden en werkgevers akkoord CAO VVT

op .

Nieuwe CAO voor 430.000 medewerkers in de zorg

 

De vakbonden FBZ (waaronder de VHP-Zorg), Abvakabo FNV, NU’91 en CNV Publieke Zaak en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben vannacht een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe CAO in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (VVT). Het belang van dit akkoord is groot. Niet alleen om dat de VVT sector een grote sector is, maar ook omdat de sector zwaar onder druk staat door de veranderingen en de bezuinigingen in de zorg.

 

In de CAO zijn onder andere afspraken over loonontwikkeling: een stijging van in totaal 2.05%, de arbeidstijden en de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden in de toekomst. De CAO heeft een looptijd van 1 september 2014 tot 1 april 2016.

Afspraken onderhandelaarsakkoord CAO VVT

  • Een loonsverbetering van in totaal 2,05% die bestaat uit een eenmalige uitkering per 1 januari 2015 van 0,25% van 12 maal het maandsalaris van januari 2015; een algemene loonsverhoging per 1 maart 2015 van 1,5% en een verhoging van 0,3% per 1 januari 2016.
  • Over de werktijden hebben de CAO partijen afgesproken dat nulurencontracten alleen in uitzonderlijke situaties afgesloten zullen worden. Voor de min/max contracten is afgesproken de bandbreedte tussen min en max te verkleinen. Alle huidige medewerkers met een nulurencontract krijgen een contract met vast aantal uren aangeboden en alle huidige medewerkers met een min/maxcontract krijgen zoveel als mogelijk een contract met een vast aantal uren aangeboden.
  • Medewerkers die afgelopen periode een loonschaal lager zijn beland, krijgen dat in stappen weer terug. De partijen hebben ook een minimum salarisschaal bepaald voor de hulp bij het huishouden. Of het kabinet wel of niet inzet op een verbod op alfahulpen is bij uitvoering hiervan van belang. Hiermee willen de CAO partijen een einde maken aan de druk op de tarieven in de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Partijen hebben er daarom vertrouwen in dat het Kabinet een Algemene Maatregel van Bestuur uitvaardigt die stelt dat deze CAO gehanteerd dient te worden.
  • Verder wordt bij overname van huishoudelijk personeel na een Wmo gunning, de nieuwe werkgever verplicht om de werknemers over te nemen tegen de geldende arbeidsvoorwaarden.
  • In het Sociaal Akkoord is in 2013 afgesproken dat werkgevers en werknemers samen een oplossing moeten vinden voor de vergoeding van het derde WW-jaar. CAO-partijen hebben afgesproken deze oplossing samen te gaan zoeken.
  • Voor de vernieuwing van de CAO wordt een agenda opgesteld.
  • De CAO-partijen onderzoeken maatregelen om verlies aan werkgelegenheid te voorkomen of te beperken. Een aantal maatregelen is al in gang gezet, zoals de sectorplannen en de huishoudelijke hulp toelage.


Over het proces
De onderhandelingen voor de nieuwe CAO in de zorg zijn in september van start gegaan tussen ActiZ, BTN en de vier vakbonden. Na 13 intensieve onderhandelingsdagen onder leiding van onafhankelijk voorzitter Jacques Tichelaar is het onderhandelaarsakkoord gesloten. Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning in Drenthe, was gevraagd het CAO proces te begeleiden vanwege de complexiteit van het proces. Alle betrokken zijn blij dat zij tot dit akkoord zijn gekomen.

Blij met gezamenlijk resultaat
De bonden zijn blij dat er nu een akkoord ligt dat met alle vakbonden en werkgevers in de VVT gesloten is. Zij hebben zich daar ook tot het uiterste voor in gezet en zijn tevreden met het resultaat. De vorige CAO VVT is gesloten zonder Abvakabo FNV en werkgever BTN. Een gezamenlijk akkoord voor de zorgsector is met name van groot belang vanwege het verlies van werk in de zorgsector de komende tijd en alle onrust die dat met zich meebrengt. Alle medewerkers in de thuis-, kraam- en ouderenzorg vallen nu weer onder dezelfde CAO en hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden en dat is winst voor alle partijen. 

Na de accordering van alle partijen is de grootste CAO van Nederland een feit!

Bron: Bonden