Onderhandelaarsakkoord vernieuwing AMS

op .

De NVZ, Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en Orde van Medisch Specialisten hebben dinsdag 10 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt over de vernieuwing van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialist (AMS) in dienstverband.

De NVZ, Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en Orde van Medisch Specialisten hebben dinsdag 10 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt over de vernieuwing van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialist (AMS) in dienstverband.

De kern van de nieuwe AMS, inclusief een nieuw Statuut Medisch Specialisten, is dat de medisch specialist in dienstverband medeverantwoordelijkheid neemt, krijgt en betrokken is bij de strategische  koers, uitvoering en resultaten van het ziekenhuis. Daarmee is invulling gegeven aan het Kaap Doorn Manifest (2012) waarin partijen een gezamenlijke visie op de arbeidsverhouding met de medisch specialist in dienstverband hebben geformuleerd   

Een nieuw Statuut medisch specialisten in dienstverband

Het doel van de afspraken in het Statuut is dat het bestuur als eindverantwoordelijke voor de verleende zorg en de medisch specialist als eerstverantwoordelijke voor een goede en veilige behandeling van de patiënt, in de gelegenheid gesteld worden hun verantwoordelijkheden waar te maken.

Daarnaast regelt het Statuut de (mede)verantwoordelijkheid van en betrokkenheid bij de strategische keuzes van het ziekenhuis, in het bijzonder voor de resultaten van de betreffende organisatorische eenheid of vakgroep. Om op kwaliteit en kwantiteit van behandelingen, opbrengsten en kosten te kunnen sturen is het nodig dat medisch specialisten over de juiste sturingsinformatie beschikken.

Voor de raad van bestuur geldt hetzelfde. Als eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg, is het nodig inzicht te hebben in en waarborgen te hebben over de kwaliteit van de geleverde zorg door medisch specialisten. De raad van bestuur dient hiertoe over adequate, door de medisch specialisten aan te leveren, informatie te beschikken.

AMS-partijen hebben de bovenstaande verantwoordelijkheden en geformuleerde betrokkenheid in de statuutafspraken vastgelegd. Met als uiteindelijk doel om samen effectieve en efficiënte medisch specialistische zorg te leveren van hoge kwaliteit.

Nieuwe arbeidsvoorwaarden

Partijen hebben de visie op de arbeidsverhoudingen eveneens vertaald in een nieuwe set arbeidsvoorwaarden. Belangrijke kernbegrippen van de nieuwe regeling zijn flexibilisering en gezond & veilig werken.

De flexibilisering wordt onder andere ingevuld door de individuele toeslagen voor managementtaken, opleidingsverantwoordelijkheid en de dervingstoeslag A te schrappen en om te zetten in een  budget voor de vakgroep of organisatorische eenheid.

De omvang van dit budget ligt op instellingniveau vast, maar de verdeling over en binnen de vakgroepen (organisatorische eenheden) kan van jaar op jaar verschillen. Doel is om hiermee regelruimte te creëren waarin recht wordt gedaan aan de bijdragen van de specialisten van de organisatorische eenheid .

Ook is afgesproken de Variflex (dat zijn de 55-plus arrangementen) in te brengen in dit budget. Dat gebeurt op 1 januari 2017. De Variflex komt per die datum te vervallen en de materiele omvang wordt aan het budget toegevoegd.

Bij de beweging naar meer flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid van medisch specialisten willen partijen prioriteit maken van gezond & veilig werken. Zowel in de arbeidsvoorwaardenregeling als in het Statuut staat dit thema nadrukkelijker dan voorheen op de agenda.

Tenslotte is de inhoud van de AMS herschreven, gemoderniseerd, geactualiseerd en vereenvoudigd.

Vervolg

AMS-partijen, ieder afzonderlijk, leggen het onderhandelaarsakkoord in de komende weken voor aan de respectievelijke achterbannen. Vervolgens dient het akkoord met het aangaan van een de nieuwe Cao Ziekenhuizen bekrachtigd te worden.

Bron: NVZ