Nieuwe cao Gezondheidscentra

op .

Woensdag 14 mei jl. zijn cao-partijen na intensief overleg over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG mondeling tot een akkoord gekomen.

De tekst van het akkoord moet nog definitief worden vastgesteld door cao-partijen.  

Ter informatie hierbij een aantal punten uit het akkoord:

  • De cao heeft een looptijd van 1 april 2013 tot en met 31 december 2014;
  • Per 1 januari 2013 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1 procent (deze gaat dan structureel van 4 naar 5%);
  • Per 1 april 2014 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,5%;
  • Partijen verstrekken FWG Advies opdracht om voor 1 januari 2015 advies uit te brengen over de wijze waarop een overgang van de FIG-systematiek naar de FWG-systematiek in de cao efficiënt en effectief kan plaatsvinden. Eveneens verstrekken partijen FWG Advies opdracht tot het inventariseren, prioriteren, beschrijven en waarderen van een aantal (bestaande) functies, startend met onder andere de functie van (gespecialiseerd) fysiotherapeut binnen de gezondheidscentra. Tevens verstrekken partijen FWG Advies opdracht tot een onderzoek naar en beschrijving van de functie van huisarts, en onderzoek naar en beschrijving van veel voorkomende rollen naast de functie van huisarts;
  • De huidige Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) voldoet niet meer en doet geen recht aan de kernfunctie die de huisarts vervult binnen gezondheidscentra. Gedurende de looptijd van deze cao zullen cao-partijen een onderzoeksbureau opdracht geven om, in overleg met (een vertegenwoordiging van) werkgevers en werknemers, te komen tot een nieuwe AHG. De criteria waaraan de nieuwe regeling dient te voldoen, worden door partijen gezamenlijk opgesteld. De datum van ingang wordt eveneens door cao-partijen gezamenlijk vastgesteld.

Bron: Bonden