Leidraad voor scholing rond meldcode huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling

op .

Medewerkers in de langdurige zorg kunnen geconfronteerd worden met (een vermoeden van) huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling waar cliënten bij betrokken zijn.

ActiZ, BTN, VGN en V&VN vinden dat medewerkers hier adequaat mee moeten kunnen omgaan. Daarom hebben zij de Leidraad ‘Verwerving benodigde competenties Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ ontwikkeld.

Scholing rond meldcode in de langdurige zorg van groot belang De leidraad geeft enerzijds aan welke competenties er nodig zijn in relatie tot de taken van de betrokken medewerkers. Anderzijds biedt het adviezen voor het scholingsbeleid van de zorgorganisaties in de langdurige zorg. Dit omdat scholing rond het signaleren en handelen bij huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling nog onvoldoende in de initiële beroepsopleiding is opgenomen.

Professioneel klimaat De in 2013 ingevoerde Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is landelijk van toepassing, ook in de langdurige zorg (de gehandicaptenzorg, de verpleeg- en verzorgingshuiszorg en de thuiszorg). Rond deze wet zijn al vele hulpmiddelen en handreikingen ontwikkeld. ActiZ, BTN, VGN en V&VN zien de door hen ontwikkelde leidraad als een goede aanvulling hierop.

De leidraad draagt bij aan het ontwikkelen van een professioneel klimaat en een aandachtsvolle houding die te goede komt aan cliënten en zorgverleners.

Bron: ActiZ