Vaste banen en recht op scholing in ziekenhuizen

op .

De eerste onderhandelingsronde van de Cao Ziekenhuizen op 19 maart 2014 stond vooral in het teken van vast werk en recht op scholing.

De eerste onderhandelingsronde van de Cao Ziekenhuizen op 19 maart 2014 stond vooral in het teken van vast werk en recht op scholing. Deze punten kwamen vaak aan de orde tijdens de speeddates die de werknemersorganisaties in ruim 30 ziekenhuizen hebben georganiseerd. Een  groot succes; enthousiaste werknemers die helder maken wat voor hen belangrijk is. Vooral veel (jonge) werknemers hebben uitdrukkelijk aangegeven  dat een vast contract voor structureel werk hoog op de agenda moet komen.

In het cao-overleg is door de gezamenlijke werknemersorganisaties gehamerd op het behoud van medewerkers voor de sector. De recente geschiedenis leert dat niet investeren in mensen kan leiden tot grote problemen voor de toekomstige arbeidsmarkt. Bij niet investeren in medewerkers zien wij de toekomst somber in: mogelijke tekorten voor de toekomst sluiten wij niet uit. Zorg daarom nu voor vast werk, zorg dat mensen zich nu kunnen ontwikkelen en zorg voor een recht op scholing.

De werkgever houdt vast aan zijn eerder gedane voorstellen: zij zien niets in het stellen van harde grenzen aan de flexibele inzet van medewerkers. Of aan het terugdringen van de grote hoeveelheid mensen met tijdelijke contracten. De efficiëntie die de laatste jaren is geboekt doordat mensen productiever zijn geworden, betekent dat het werk met minder mensen gedaan kan worden. Dat dit leidt tot onevenredige werkdruk wordt weggepoetst. De zorg voor voldoende formatie, zodat er voldoende ruimte is voor scholing en het opnemen van vrije tijd,  wordt bij de direct leidinggevende gelegd die geen enkele financiële ruimte krijgt. De bezuinigingen opgelegd door zorgverzekeraars worden eenzijdig bij het personeel, de duurste kostenpost, neergelegd. Ook bleef de werkgever bij herhaling vasthouden aan het inzetten van PLB (Persoonlijke Levensfasebudget) voor scholing.

Als uitsmijter hebben werkgevers gesteld dat ze de wachtgeld-afspraak willen wijzigen die in de cao staat, als vangnet voor medewerkers die hun baan kwijt raken. Deze zogeheten wachtgeldregeling moet worden omgevormd. De afspraken die de werkgevers daarvoor in de plaats willen, maken werknemersorganisaties al sinds jaar en dag in sociaal plannen, waar overgaan van werk naar werk de meest belangrijke afspraak is. Werknemers willen aan het werk blijven. Als medewerkers hun baan verliezen willen zij in eerste instantie een andere baan. En mocht dat niet lukken, dan blijft het van groot belang om de financiële consequenties van het verlies van je baan te verlichten, door een aanvulling op je WW, zoals nu in de cao is vastgelegd.

Inzet cao Ziekenhuizen: behoud van werk, koopkracht en vaste banen
12 februari 2014
De onderhandelingen voor een nieuwe cao Ziekenhuizen zijn 12 februari gestart. De huidige cao loopt per 1 maart 2014 af. Deze cao geldt voor 200.000 werknemers. De werknemersorganisaties, waaronder FBZ willen onder meer een loonsverhoging van drie procent.


Aan het werk blijven in het ziekenhuis
Veel banen in ziekenhuizen staan op het spel. Toch blijft het van belang te investeren in werknemers.  Mensen die hun opleiding hebben afgerond moeten in het ziekenhuis aan de slag kunnen blijven. Maar wel op de juiste manier. Arthur Warmer: “We horen geregeld dat onze leden na hun afstuderen geen vaste baan maar een stageplek of een werkervaringsplaats aangeboden krijgen.”
We willen dat werkgevers meer zekerheid bieden en gedurende de loopbaan blijven investeren in werknemers. Maaike Langerak: “We willen dat werknemers  mobiel blijven en niet hun toekomstperspectief verliezen als hun baan onverhoopt verdwijnt.” Met het oog op de veranderende arbeidsmarkt wil de FBZ afspraken maken over versterking van de arbeidsmarktpositie en mobiliteit van werknemers. De werknemersorganisaties vinden het onacceptabel dat de werkgevers nu de wachtgeldregeling willen aanpassen. Juist in deze periode waarin de regeling hard nodig is: “Je gaat toch niet je verzekering opgeven als je hem juist dreigt nodig te hebben?”


Behoud van koopkracht
Er is toenemende onzekerheid in ziekenhuizen. De leden van de FBZ Klankbordgroep Cao Ziekenhuizen hebben hier tal van voorbeelden van gegeven. Om die reden zetten de werknemersorganisaties in op bijstellingen van het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket, maar niet op ingrijpende wijzigingen. We hebben belang bij rust aan het front. Wel moet werken in het ziekenhuis blijven lonen. Om die reden zetten we in op een loonstijging van drie procent.

Verantwoorde inzet
De werkgevers  zetten in op nog meer flexibele inzet van personeel. Arthur Warmer: “De flexibele inzet schiet door en moet wat FBZ worden teruggebracht naar daar waar dit echt niet anders kan. Voor de werknemers zetten wij juist in op meer duidelijkheid, verantwoorde inzet en arbeidspatronen die passen bij een goede balans werk-prive.” Verder zijn wij tegen het voorstel van de werkgever om werknemers pas vanaf 59 jaar en ouder geen nachtdiensten meer op te dragen. De huidige grens willen we handhaven.

Inzet onderhandelingen Cao Ziekenhuizen
5 februari 2014

De werknemersorganisaties, waaronder de FBZ, hebben op 5 februari 2014 met de werkgever NVZ de wederzijdse inzetbrieven uitgewisseld. Evenals in voorgaande jaren hebben FBZ, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU’91 een gezamenlijke inzet. De arbeidsmarkt is bij deze onderhandelingen het belangrijkste thema. De looneis is 3%.

“De gezamenlijke inzet bevat veel punten die onze leden hebben ingebracht in de FBZ Klankbordgroep Cao Ziekenhuizen,” zo constateren FBZ-onderhandelaars Maaike Langerak en Arthur Warmer.

De onderhandelingen staan meer dan ooit in deze sector in het teken van koopkracht, werkzekerheid en volwaardige banen. Met het oog op de toekomst moet de ziekenhuisbranche zich positief blijven onderscheiden op de arbeidsmarkt.
De eerste overlegdatum is 12 februari 2014. Dan worden de inzetten mondeling toegelicht. De eerstvolgende bijeenkomst van de FBZ Klankbordgroep Cao Ziekenhuizen is gepland voor 24 maart, vlak na de eerste onderhandeldag op 19 maart a.s.

Bron: FBZ