Kabinet vraagt SER-advies over instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten

op .

Het kabinet wil het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen vereenvoudigen.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een adviesaanvraag hierover aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

De mate waarin een ondernemingsraad (OR) momenteel instemmingsrecht heeft bij het wijzigen van een pensioenregeling hangt af van het type pensioenuitvoerder: verzekeraar, premiepensioeninstelling, ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds. Het kabinet wil het onderscheid in instemmingsrecht naar type pensioenuitvoerder laten vervallen. Dit zou betekenen dat een werkgever te allen tijde instemming van de OR nodig heeft voor elk besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling. Dit geldt overigens niet voor besluiten die voortvloeien uit een CAO of een arbeidsvoorwaardenregeling van een publiekrechtelijk orgaan.

Bron: Nieuwsbericht ministerie van sociale zaken