Wat verandert er in uw pensioen....

op .

De veranderingen in de pensioenregeling hebben als doel een duidelijk, doelgericht en duurzaam pensioen. Dat zich aanpast aan de omstandigheden van dat moment. De Pensioenraad heeft het bestuur geadviseerd dit verder uit te werken. Daar is het bestuur nu mee aan de slag.

Waar staan we nu?
Het is de bedoeling dat de nieuwe pensioenregeling ingaat op 1 januari 2015. Voordat het zover is, moet de overheid duidelijkheid brengen in de wet- en regelgeving waar alle pensioenfondsen rekening mee moeten houden. Daar zijn al stappen in gezet:

  • januari 2014: We hadden verwacht dat de regering 31 januari 2014 het wetsvoorstel zou presenteren, met de regels waar pensioenfondsen zich aan moeten houden bij de nieuwe pensioenregeling. Helaas is dit niet gelukt. De staatssecretaris is van plan het wetsvoorstel voor de zomer aan de Tweede Kamer aan te bieden. Het is nog steeds de bedoeling dat de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 ingaat. Maar we kunnen pas echt verder, als we weten aan welke regels de pensioenregeling moet voldoen.
  • oktober 2013: Na bestudering van alle adviezen heeft de overheid de keuze gemaakt om af te stappen van de twee varianten. Als het aan de overheid ligt, komt er één soort pensioenregeling. Wij zijn teleurgesteld en maken ons grote zorgen dat onze ambitie om het pensioen jaarlijks te verhogen (indexeren) niet waargemaakt kan worden binnen de voorgestelde regels. En een pensioen zonder indexatie is als een boterham zonder beleg. We volgen de uitwerking op de voet.
  • juli 2013: De overheid heeft een voorstel voor wet- en regelgeving gedaan. Alle pensioenfondsen mochten een advies geven over dat voorstel. Wij hebben daarbij vastgehouden aan onze eigen koers: een pensioen dat de loonontwikkeling volgt. Daarbij wordt gestreefd naar maximale koopkracht, maar er horen wel verantwoorde risico’s bij. De andere variant, het nominale contract, biedt zekerheid. Maar dat kan ten koste gaan van de koopkracht. PFZW-deelnemers hechten aan behoud van koopkracht én hebben meer tijd om de risico’s te spreiden. Dat komt omdat het deelnemersbestand relatief jong is (jonger dan bij veel andere fondsen). Het zogenoemde reële contract is voor ons daarom de beste optie.

Waar staat de nieuwe pensioenregeling voor?
De nieuwe pensioenregeling, zoals PFZW die nog steeds voor ogen heeft, staat voor een duidelijk, doelgericht en duurzaam pensioen. Dat zich aanpast aan de omstandigheden van dat moment. Een pensioen dus met evenveel dimensies als het leven zelf.

Duidelijk: waar u staat
De nieuwe pensioenregeling vangt financiële tegenvallers tijdig op en beweegt mee met een stijgende levensverwachting. Als de situatie daarom vraagt, grijpen we in. Dat klinkt erger dan het is. Want juist omdat we sneller ingrijpen, zijn de schommelingen minder heftig. Wel gebeurt het vaker. Dus geen onverwachte grote verlagingen ineens, maar wel kleine verlagingen verdeeld over de jaren. U komt niet voor grote verrassingen te staan.

Doelgericht: gericht op een pensioen dat zijn waarde behoud
Het is onze ambitie om uw pensioen jaarlijks aan te passen aan de stijging van de lonen in de sector zorg en welzijn. Dat kan alleen als we blijven beleggen. Ja, daar zit een zeker risico aan. Maar niet meer dan nu. En het sluit aan bij hoe u er tegenaan kijkt. Meer dan de helft van u heeft aangegeven dat risico te willen lopen in ruil voor een pensioen dat er voor zorgt dat u straks op dezelfde manier kunt leven als nu.

Duurzaam: met het oog op de toekomst
De nieuwe pensioenregeling verdeelt goede en slechte tijden tussen werkenden en gepensioneerden. En tussen jong en oud. De ene generatie draait niet op voor de welvaart van de andere. Een combinatie van collectiviteit en solidariteit; samen delen van lusten en lasten. Een duurzaam pensioen, generatie op generatie.

Bron: PFZW