Care zet kwart minder formatie in voor administratie

op .

Aanbieders in de langdurige zorg hebben hun administratieve personele formatie de afgelopen jaren met ruim een kwart weten terug te brengen. Door verbeteringen in de administratie kan deze formatie de komende twee jaar met nog eens 20 procent omlaag.

Aanbieders in de langdurige zorg hebben hun administratieve personele formatie de afgelopen jaren met ruim een kwart weten terug te brengen. Door verbeteringen in de administratie kan deze formatie de komende twee jaar met nog eens 20 procent omlaag.

Daar staat tegenover dat de door de instellingen ervaren administratieve lasten vrijwel gelijk gebleven zijn. Dit komt meden doordat de administratieve kosten door hogere lonen flink zijn gestegen. Een en ander blijkt uit de rapportage ‘Op weg naar minder administratieve lasten 2013’ die adviesbureau Q-Consult in opdracht van het ministerie van VWS heeft opgesteld.

Gemeten in benodigde formatie-eenheden zijn de administratieve lasten in de verzorg en verpleging en gehandicaptenzorg tussen 2011 en 2013 met in totaal 26 procent is gedaald, zo constateren de  onderzoekers.
Met name het aantal FTE dat  nodig is voor zorgtoewijzing is met 13 procent flink gedaald. Ook is er 8 procent minder FTE ingezet voor materiële controle alsook 5 procent minder  voor productie, realisatie en verantwoording.

Automatisering
De daling van de administratieve lasten is volgens Q-Consult onder meer toe te schrijven aan het automatiseren van het proces rond zorgtoewijzing. Ook is de AWBZ-brede Zorg Registratie (AZR) geactualiseerd, waardoor de informatie-uitwisseling makkelijker is geworden. Bovendien scheelt het afschaffen van de productiemonitor het nodige werk.

Vereenvoudigen
Volgens Q-Consult kunnen de administratieve lasten de komende twee jaar met circa 20 procent verder dalen. Bedroegen de totale administratieve lasten in 2011 122 miljoen, in 2015 kan dit 95 tot 100 miljoen euro zijn. Wel moet er dan werk gemaakt worden van het vereenvoudigen en uniformeren van het zorginkoopbeleid, zo adviseert  Q-Consult. Ook het maken van meerjarenafspraken met de financiers kan de administratieve lasten verder verlichten. Dergelijke afspraken zorgen er voor dat de stappen uit het inkoopproces minder frequent doorlopen hoeven worden en scheppen zo ruimte voor kwaliteits- en doelmatigheidsverbeteringen.       

Bron: Skipr