Maatregelen VWS-begroting 2014

op .

De VWS-begroting voor 2014 noemt een aantal maatregelen dat van belang is voor het zorgpersoneel.

Wij geven hier een selectie:

Basisverzekering
Er verdwijnen geen behandelingen uit het basispakket. Er komen wel een paar vergoedingen bij:
• mensen met een (lichte) psychische aandoening krijgen meer behandelingen vergoed als ze die nodig hebben (in 2013 maximaal vijf),
• speciale behandelingen voor patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn zijn toegevoegd aan het basispakket,
• thuisdialyseapparatuur wordt vergoed als medisch-specialistische zorg

Eigen risico
Het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet wordt niet inkomensafhankelijk gemaakt. De uitvoeringskosten zijn n.l. onevenredig hoog en wanneer het door zorgverzekeraars zou worden uitgevoerd, rijzen er vragen over de privacy van verzekerden. Het eigen risico komt op 360 euro per jaar.

Wtcg, CER en TSZ
Per 2014 worden de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten en de daarmee samenhangende tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) vervangen.
Gemeenten krijgen structureel 706 miljoen euro om maatwerk te kunnen bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen. Door afschaffing van de Wtcg houden mensen in een instelling zonder verzachtingsmaatregelen te weinig geld over voor uitgaven zoals waskosten. Mensen in een instelling krijgen daarom extra geld bovenop de zak- en kleedgeldnorm, onder de 65 jaar gaat het straks om 1700,- euro per jaar. Voor 65 plussers gaat het om 950,- euro. Hiervoor is 248 miljoen beschikbaar.

Huishoudelijke hulp in 2014
Huishoudelijke hulp blijft in 2014 beschikbaar in de Wmo. De geplande korting van 89 miljoen euro in 2014 gaat niet door. Vanaf 2015 houden gemeenten 60 procent van het budget in plaats van voorgenomen 25 procent in het regeerakkoord. Hierdoor worden de werkgelegenheidseffecten substantieel verzacht. Dagbesteding blijft beschikbaar in 2014.

Aanpak Fraude
Het plan om fraude in de zorg tegen te gaan en harder aan te pakken, is sterk geïntensiveerd. Hiervoor is in 2014 5 miljoen extra beschikbaar en vanaf 2015 jaarlijks tien miljoen. Dit geld wordt onder meer gebruik voor de inzet van tientallen extra inspecteurs die zich louter gaan richten op zorgfraude.

Aanpak Verspilling
Verspilling in de zorg wordt sinds mei 2013 geïnventariseerd o.a. door meldingen van patiënten, mantelzorgers of zorgverleners. Jaarlijks wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang van de verspillingsaanpak.

Patiëntveiligheid en kwaliteit
De aandacht voor patiëntveiligheid wordt geïntensiveerd. Voor een betere behandeling van klachten van burgers gaat daarom in 2014 het Zorgloket van start. Ook moeten zorgaanbieders en fabrikanten hier hun verplichte (calamiteiten)meldingen doen. De IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) gaat deze informatie gebruiken voor toezicht en handhaving. Verder komen er voorstellen voor 'goed bestuur' in de zorg.

Bron:  Werknemers in de Zorg