Inbreng GGZ Nederland Tweede Kamer verkiezingen 2012

op .

GGZ Nederland heeft een fundamentele boodschap voor het komende kabinet.

GGZ Nederland heeft een fundamentele boodschap voor het komende kabinet.


- Principe: Iedere burger heeft recht op gelijke toegang tot alle medische zorg


Geen eigen bijdrage voor alleen de ggz

Verhoging van eigen risico of eigen bijdragen voor de gehele zorg lijken onontkoombaar. Eigen bijdragen voor alleen de ggz zijn echter onacceptabel en stigmatiserend, net als een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld alleen oncologische zorg dat zou zijn. Daarom moet de eigen bijdrage voor alleen de ggz worden teruggedraaid. Als eigen bijdragen zorgbreed worden ingevoerd is het van groot belang rekening te houden met kwetsbare groepen. Zij hebben bovendien vaak te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen betalingen en niet de middelen om deze te betalen.


Geen eenzijdige bezuinigingen voor de ggz

Door de forse, eenzijdige bezuiniging die het kabinet Rutte heeft opgelegd aan de ggz-sector is de beschikbaarheid van goede ggz in gevaar. Ook verliest de ggz mensen met talent, ervaring en de drive om in deze belangrijke sector te werken. Bovendien schaadt het innovatie van het behandelaanbod. Om te voorkomen dat de goede, moderne ggz verder afbrokkelt zijn eenzijdige bezuinigingen uit den boze.


Ggz draagt bij aan een gezonde samenleving

Preventie en tijdige behandeling draagt bij aan een gezonde samenleving. Het reduceert ziekteverzuim en instroom in de WIA en daarmee kosten voor onder andere het bedrijfsleven.


Ggz speelt een rol in de veiligheidsketen

Patiënten die anders overlast zouden veroorzaken of patiënten die in aanraking zijn geweest met politie of justitie worden succesvol behandeld in onder meer de verslavingszorg en de forensische ggz. Bezuinigingen en eigen bijdragen brengen deze maatschappelijke opbrengst van de ggz in gevaar.


Laat de jeugd-ggz in de Zorgverzekeringswet

Iedere Nederlander, jong en oud, heeft recht op hetzelfde pakket aan zorg. Daarom moet ggz ook voor mensen tot 18 jaar betaald blijven worden uit de Zorgverzekeringswet. Wanneer gemeenten de regie voeren over de financiering van de jeugd-ggz gaat zorg voor kinderen met een psychiatrische aandoening per gemeente verschillen en komt de toegang, continuïteit en kwaliteit in gevaar.


- Aanbod: Innovatie voor toekomstbestendige zorg


Door vergrijzing, de stijgende zorgkosten en de toekomstige schaarste aan zorgpersoneel is efficiënte en goede zorg noodzakelijk. Innovatie is leidend voor een toekomstbestendige ggz.


Basis-ggz: eenvoudig waar het kan, specialistisch waar het moet

De ggz streeft er naar dat iedereen de behandeling krijgt die hij nodig heeft tegen zo laag mogelijke kosten. Door ggz voor lichte psychische klachten dichter bij huis te organiseren (huisarts, generalistische basis-ggz) en alleen patiënten met ernstige psychiatrische ziekten te verwijzen naar specialistische ggz, kan de behandeling van een groot deel van de patiënten goedkoper en sneller aangeboden worden. De ggz heeft, samen met andere partijen, ideeën ontwikkeld voor deze verschuiving van zorg. De ggz vraagt de politiek haar in staat te stellen deze plannen de komende jaren uit te voeren.


Zorg aan huis is beter en goedkoper

Sommige mensen met een zwaardere of chronische psychische aandoening functioneren beter in hun eigen omgeving dan in een ggz-instelling. Meestal is behandeling thuis ook goed mogelijk. Dit kan variëren van een of twee contacten per week tot intensieve hulp elke dag. De ggz heeft een ruim en groeiend aanbod aan deze ambulante hulp. Daardoor zijn er minder dure ‘bedden’ noodzakelijk. De ggz wil graag de mogelijkheid om deze kwaliteitsverbetering verder te ontwikkelen en verantwoord te implementeren.


Arbeidsparticipatie bevordert herstel

Voor veel patiënten in de ggz, met name binnen de langdurende zorg, is arbeidsparticipatie van belang voor het succes van de behandeling en de verbetering van de kwaliteit van hun leven. De ggz-sector maakt daarom werk van verhoging van arbeidsparticipatie en pleit voor een goede implementatie van de Wet werken naar vermogen.


- GGZ NL vraagt: Ruimte in een stabiel stelsel


De vele recente en nog beoogde ingrepen in het zorgstelsel hebben verregaande consequenties voor de ggz-sector.

De ggz heeft ruimte nodig voor het uitvoeren van de eigen innovatieagenda. Daarbij past een stabiel stelsel en stabiele financiering. Nu wordt de ggz gefinancierd vanuit vier verschillende financiële kaders. Ggz-instellingen moeten daardoor op vier verschillende manieren zorg verkopen, leveren en verantwoorden. Dat brengt veel administratiekosten met zich mee. De sector wil daarom geen nieuwe ingrepen in de financiering, maar wel meerjarenafspraken met de overheid maken.

Onderdeel daarvan is vereenvoudigen van het huidige stelsel door gelijkschakeling in bekostiging en verantwoording. Wij zien een toekomst voor preventie en begeleiding bij de gemeente (Wmo) en alle behandeling vanuit de Zvw. Het resterend deel AWBZ kan worden overgeheveld naar de Wmo en de Zvw.Voor deze vereenvoudiging is het vertrouwen in de zorgaanbieder binnen een zo veel mogelijk regelvrije omgeving de basis.


Bron: GGZ Nederland