VGN over Miljoenennota: Kabinet zet begeleiding gehandicapten onder druk

op .

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakt zich ernstige zorgen over de plannen van het kabinet om in 2013 de begeleiding van mensen met een beperking over te hevelen naar de gemeenten, zoals in de Miljoenennota staat. De VGN pleit ervoor om een aantal kwetsbare groepen uit te sluiten van deze regeling.

Volgens de VGN staan de gevolgen van de maatregel haaks op de uitspraak van het kabinet in de Miljoenennota 2012 dat de positie van de cliënten in de langdurige zorg juist moet worden versterkt. Daarom wil de VGN dat het kabinet een uitzondering maakt voor kleine groepen kwetsbare cliënten, zodat ze in de AWBZ kunnen blijven. ‘De overhe¬veling heeft grote nadelige gevolgen voor cliënten die nu met specialistische begeleiding uit de AWBZ kunnen participeren in de samenleving. Zij dreigen door de nieuwe maatregel in een isolement te komen’, aldus Heleen Dupuis, voorzitter van de VGN.

 

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakt zich ernstige zorgen over de plannen van het kabinet om in 2013 de begeleiding van mensen met een beperking over te hevelen naar de gemeenten, zoals in de Miljoenennota staat. De VGN pleit ervoor om een aantal kwetsbare groepen uit te sluiten van deze regeling.Volgens de VGN staan de gevolgen van de maatregel haaks op de uitspraak van het kabinet in de Miljoenennota 2012 dat de positie van de cliënten in de langdurige zorg juist moet worden versterkt. Daarom wil de VGN dat het kabinet een uitzondering maakt voor kleine groepen kwetsbare cliënten, zodat ze in de AWBZ kunnen blijven. ‘De overhe¬veling heeft grote nadelige gevolgen voor cliënten die nu met specialistische begeleiding uit de AWBZ kunnen participeren in de samenleving. Zij dreigen door de nieuwe maatregel in een isolement te komen’, aldus Heleen Dupuis, voorzitter van de VGN.


VGN pleit voor uitzondering overheveling

Het gaat hier om mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een zintuiglijke handicap. Zij krijgen nu specialistische begeleiding op maat van zorginstellingen met jarenlange ervaring en expertise. In 2013 worden deze cliënten afhankelijk van het beleid van de 418 gemeenten die elk afzonderlijk gaan bepalen wat voor begeleiding ze nodig hebben. Omdat het om heel specifieke zorgbehoefte gaat, dus vaak soms slechts enkele cliënten per gemeente, wordt het voor een gemeente moeilijk voor hen een gecombineerd aanbod te regelen, wat de gedachte is achter de overheveling.


Ook de positie van de kwetsbare groep kinderen met een ernstig meervoudige beperking waarvan de ouders willen dat ze zo lang mogelijk thuis wonen, is onzeker. De ouders houden de 24-uurszorg vol, doordat ze gebruikmaken van intensieve zorg in gespecialiseerde kinderdagcentra en logeeropvang. Als de gemeente hen deze specialistische begeleiding niet kan bieden, moeten deze kinderen alsnog in een instelling gaan wonen. De zorg pakt dan duurder uit dan de extramurale zorg die de kinderen nu krijgen. De VGN wil ook deze kinderen binnen de AWBZ houden.


Zorgen om IQ-maatregel

Het kabinet heeft de IQ-maatregel uitgesteld tot 1 januari 2013 en wil de tijd benutten om te overleggen met de stakeholders waaronder de VGN. De IQ-maatregel leidt tot uitsluiting van mensen met een IQ tussen 70 en 85 van de AWBZ in 2013. Duizenden licht verstandelijk beperkte mensen hebben dan geen recht meer op bijvoorbeeld begeleid wonen of dagbesteding. Er is echter brede consensus dat IQ-score alléén niet het geschikte criterium is voor toegang tot de AWBZ; vaak is bij deze groep sprake van gedragspro¬ble¬matiek. De IQ-maatregel creëert onverantwoorde gevaren voor deze groep mensen en zal ook ernstige maatschappelijke gevolgen hebben.


Vermindering administratieve lasten

Het kabinet streeft naar een vermindering van de administratieve lasten van tien procent aan het eind van 2013. De VGN is verheugd dat belangrijke lastposten als gedetailleerde regelgeving en gedetailleerde verantwoording worden aangepakt. Dit sluit aan bij het VGN actieplan Aanpak Administratieve Lastposten, waardoor meer geld bij de zorg terechtkomt. Wel maken we ons zorgen over maatregelen die het kabinet neemt die juist leiden tot verhoging van de administratieve lasten, zoals de grotere rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de nieuw op te leggen kwaliteitsstandaarden van het Kwaliteitsinstituut. Ook de overheveling van begeleiding naar 418 verschillende gemeenten met elk hun eigen beleid en verantwoordingseisen leidt  tot een enorme lastenverzwaring voor de zorgaanbieders.Bron: VGN